Dersin Ad


o.ogren-sen.com > öykü > Ders
UZUNDERE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TARİH DERSLERİ

SENE BAŞI İLÇE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
Dersin Adı : Tarih

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi : 05.09.2013
Toplantı Saati : 13.00
Toplantıya Katılanlar : Tarih Öğretmeni Ahmet ÖZBAY(Zümre Başkanı)

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılının incelenmesi ve değerlendirilmesi


2) Müfredat programının incelenmesi3) Öğretim metot ve tekniklerinin gözden geçirilmesi4) Ölçme ve değerlendirme yönetmeliklerinin incelenmesi
5) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavı’nda,ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi.
6) Proje ve performans görevlerinin verilişi ve değerlendirilmesi
7) Varsa engelli öğrencilerin tespiti ve değerlendirilmesi
8) Diğer branş öğretmenleriyle birliğin sağlanabilmesi için alınacak tedbirler
9) Derslerle ilgili araç gereçlerin kullanılması
10) Yazılı, performans ve proje çalışmaları ile ilgili esasların tespiti
11. Atatürk ilke ve inkılaplarının ders konularına yansıtılması
12. Branşlara göre uygun görülecek diğer konular
13. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılının incelenmesi ve değerlendirilmesi
2013–2014 eğitim-öğretim yılında zümre toplantılarında alınan kararlar okunarak gözden geçirildi. Aynı dönemin Tarih dersleri bazında genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda Tarih derslerinde, zümre toplantılarında alınan kararların doğrultusunda hareket edildiği tespit edildi. 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda oluşan sınıflar bazında başarı yüzdeleri aşağıda belirtilmiştir.Sınıflar

I.DÖNEM

II. DÖNEM

YILSONU

Puan

Ort.

Puan

Ort.

Başarılı öğrenci sayısı

Başarısız öğrenci sayısı


Puan

Ort.

Başarı Yüzdeleri

9-A

56,21

62,82

25

3

59,52

%89

9-B

58,10

58,12

17

4

58,11

%80

9-B Dem

64,23

72,37

21

0

68,3

%100

10-A

64,23

72,37

20

0

68,3

%100

10-A Dem

78,31

76,78

20

0

77,55

%100

10-A ST

63,95

63,40

19

1

63,68

%95

10-B

70,93

65,6

15

0

68,27

%100

11-A

63,89

64,18

20

1

64,04

%95

11-A

(Seç. Tar)

64,76

71,36

21

0

68,07

%100

11-B

78,23

78,04

14

0

78,14

%100

12-A ÇTDT

75,68

75,51

26

0

75,6

%100

12-A SANAT TARİHİ

89,99

79,33

26

0

84,66

%100


2) Müfredatın incelenmesi
Tarih-9 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Tarih-10 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 27.04.1981 tarih ve 76 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Sanat Tarihi dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2006 tarih ve 269 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 29.05.2009 tarih ve 71 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı, okundu.

Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları yapılırken yukarıdaki tarih ve sayılı müfredat programlarının esas alınması kararlaştırıldı.

3) Öğretim metot ve tekniklerinin gözden geçirilmesi
Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak okulumuzda okutulan Tarih derslerinde,derslerin işlenişinde çevresel şartları ve olanakları da göz önünde bulundurarak uygulanacak olan öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda verilen tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir;TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER

Araştırma

Kavram Haritası Hazırlama

Metin İnceleme

Gezi-Gözlem-İnceleme

Tablo Hazırlama

Metin Yazma

Anlatım

Karşılaştırma

Kompozisyon Yazma

Soru-cevap

Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama

Hikâye Yazma

Bireysel Çalışmalar

Şema Hazırlama

Empati Yapma

Grup Çalışması

Bilgi Kartları Hazırlama

Film-Belgesel-Tiyatro İzleme

Grup Tartışması

Afiş Hazırlama

Ses kayıtları-Marş vb.dinleme

Tekrarlama

Broşür Hazırlama

Sunu Hazırlama

Yapılan işi Yorumlama

Pano Hazırlama

Sunum Yapma

Bulmaca Hazırlama-Çözme

Biyografi Çalışması

Drama-Rol Yapma

Harita Çalışması

İçerik Analizi Yapma

Şehir Araştırması Yapma

Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama

Eser İncelemesi


Bu doğrultuda Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:

 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

 • Eleştirel düşünme

 • Yaratıcı düşünme

 • İletişim kurma

 • Araştırma-sorgulama

 • Sorun çözme

 • Bilgi teknolojilerini kullanma

 • Girişimcilik

 • Gözlem yapma

 • Değişim ve sürekliliği algılama

 • Mekânı algılama

 • Sosyal katılım

Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:

 • Kronolojik düşünme

 • Tarihsel kavrama

 • Tarihsel analiz ve yorum

 • Tarihsel sorun analizi ve karar verme

Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma
4) Ölçme ve değerlendirme yönetmeliklerinin incelenmesi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği incelenmiş ve sınavların değerlendirilmesinde bu yönetmeliğe uyulacağı belirlenmiştir.

5. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavı’nda, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı ders başarılarının artırılmasına yardımcı olmak maksadıyla şu çalışmaların yapılması uygun görülmüştür:

a. Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına, işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılması

b. Öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri, problem çözme ve karar verme becerileri kazandırabilmeli
c. Öğrenme durumu farklılık gösteren öğrenciler için bireysel olarak ilgilenilmeli
d. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın ve derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmalı
e. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlanmalı

f.Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmalı

g. Öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmeli.

ğ. Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için konulara göre zaman zaman bireysel anlatım not tutturma ve sınıfta tartışma yöntemlerinin kullanılmalı

h. Aile, öğrenci ve öğretmen iletişimi sağlanmalı

‘‘Öğrencilerin ders yılı süresince; okul içinde, YGS ve LYS Sınavlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda elde ettikleri başarılar,Tarih derslerinde proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilecektir.


6) Proje ve performans görevlerinin verilişi ve değerlendirilmesi
TARİH -9

 • Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

 • İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

 • İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları

 • Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları

 • Mısır Uygarlığı

 • Orta Asya Uygarlığı

 • İslamiyet’ten önceki Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri ve Bu Devlerin Kültür ve Medeniyeti

 • Asya Hun Devleti’nin Siyası Hayatı ve Mete Han Dönemi.

 • Göktürkler ve Orhun Abideleri.

 • Uygurlarda Kültürel Hayat.

 • Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri.

 • Dört Halife Dönemi

 • İslam Dünyası’nda Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar (Cemel Vakası,Sıffin Savaşı,Hakem Olayı ve Kerbela Olayı).

 • islamiyetin Türk Dünyasındaki Etki ve Değişimleri

 • Türkiye Tarihi Açısından Etkili Olan Savaşların Sebepleri ve Sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon Savaşları).

 • Anadolu’nun Türkleşmesi

 • Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Ermenilerin Durumu.

 • 24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri

 • Türk-İslam Bilginleri

 • Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar

 • Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

 • Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk devlet ve Beylikleri (1.Beylikler Dönemi)

 • Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Beylikler (II.Beylikler Dönemi)TARİH - 10

 • Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları.

 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi.

 • Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler.

 • Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri.

 • Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar.

 • I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler.

 • Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.

 • İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.

 • Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları.

 • Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi.

 • Osmanlı Devleti’nin İskan Siyaseti

 • Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı.

 • Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri.

 • Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri

 • Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri,

 • Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları

 • Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi.

 • Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi.

 • Yeniçeri Ocağı,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.

 • Tımarlı Sipahiler,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.

 • Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.

 • 17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları

 • 17.Yüzyıl Islahatları

 • III.Selim Dönemi Islahatları

 • II.Mahmut Dönemi Islahatları

 • 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar

 • Mısır Sorunu ve Çözümü

 • Boğazlar Sorunu

 • Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve Faaliyetleri

 • Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar.

 • Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.

 • Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin


T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 11

 • I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi.

 • Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları.

 • Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar.

 • TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar.

 • Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar.

 • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

 • Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları

 • Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler.

 • Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri.

 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 • Musul Sorunu ve Sonucu

 • Boğazlar Sorunu ve Sonucu

 • Hatay Sorunu ve Sonucu

 • Kazım Karabekir’in Hayatı

 • Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması.

 • Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri

 • Bütün Yönleri İle Kuva-yı Milliye


ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

a) İsrail –Arap Savaşları ve İsrail –Filistin sorunu

b) Soğuk savaş dönemi Varşova Paktı ve Nato

c) II. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları

d) Kore Savaşı ve Türkler

e) Kıbrıs barış harekatı

f) Dönemin ünlü Türk şahsiyetlerinin kişilik ve örnek yönleri
SEÇMELİ TARİH 3

 • Uygur Sanatı

 • İlimizdeki Saltuklu Eserlerinin araştırılması

 • Türk devlet geleneği

 • Ordu teşkilatı

 • Bozkır kültürü

 • Tarih boyu Türk dinleri ve değişimler


‘‘Yukarıda verilen proje ve performans ödevleri konuları haricinde, öğrencilerin isteği ön planda tutularak zümre öğretmenleri tarafından çeşitli konular da verilebilecektir.Öödevlerin araştırılması ve hazırlanması aşamasında ders öğretmenleri tarafından öğrencilere sürekli rehberlik çalışması yapılacaktır.Çalışmalar görsel sunu biyografi araştırma olarak verilecektir.Proje ve Performans ödevleri ile ilgili Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50.maddesi hükümleri esas alınacaktır.’’

PROJE VE PERFORMANS ÇALIŞMALARINDA YARARLANILACAK KAYNAKLAR


 • Nutuk “Mustafa Kemal Atatürk”

 • Türk Ansiklopedisi “MEB.”

 • İslam Ansiklopedisi “MEB.”

 • Belleten “TTK.”

 • Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi “AAM.”

 • Türk Dünyası Tarih Dergisi “TDAV.”

 • Mesnevi “MEB.”

 • Umumi Türk Tarihine Giriş “A.Zeki Velidi TOGAN”

 • Osmanlı Tarihi “İ.Hakkı UZUNÇARŞILI”

 • Osmanlı Tarihi “J.V.HAMMER”

 • Osmanlı Tarihi “Yılmaz ÖZTUNA”

 • Büyük Türkiye Tarihi “Yılmaz ÖZTUNA”

 • İslam Tarihi “Hayati ÜLKÜ”

 • Büyük İslam Tarihi “Komisyon-Çağ yayınları”

 • Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi “Osman TURAN”

 • Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi “Osman TURAN”

 • Türk Kültür Tarihine Giriş “Baheaddin ÖGEL”

 • Türk Eğitim Tarihi “Yahya AKYÜZ”

 • Türk İnkılâbı Tarihi “Yusuf Hikmet BAYUR TTK.”

 • Kutadgu Bilig “Çev. R.Rahmeti ARAT TTK.

 • Orhun Abideleri “Muharrem ERGİN”

 • Dinler Tarihi Ansiklopedisi “Gelişim Yay.”

 • Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa “Ahmet Cevdet Paşa”

 • Türk ve Dünya Tarihi Ansiklopedisi “Gelişim Yay.”

 • İslam Ansiklopedisi “Türk Diyanet Vakfı”

 • Aşıkpaşaoğlu Tarihi “Atsız MEB.”

 • Mondros’tan Mudanya’ya Kadar “Selahattin TANSEL”

 • Dede Korkut Hikayeleri “Çev.O.Şaik GÖKYAY.”

 • Kanuni Sultan Süleyman “Tayip GÖKBİLGİN”

 • Atatürkçülük 1-2-3 “Gn. Kurmay-MEB”

 • Atatürk’ten Düşünceler “E.Ziya KARAL”

 • Bilinmeyen Osmanlı “Ahmet AKGÜNDÜZ”

 • Osmanlı Tarih Lügati “Mithat SERTOĞLU”

 • Modern Türkiye’nin Doğuşu “Bernard Levis”

 • Karamanoğulları Tarihi “Tahsin ÜNAL”

 • 20. yy. Siyasi Tarihi “Fahir ARMAOĞLU”
 • Yukarıda belirtilen kaynaklar dışında,öğrencilere verilecek biyografi çalışmalarında Ders Öğretmenleri tarafından değişik kaynakların isimleri verilebilecektir.


Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, Tarih derslerinde verilen Proje ve Performans çalışmalarının aşağıdaki gibi değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUANLAR

Konunun İşlenişi

40

Kaynak bulma ve kullanımı

20

İmla kurallarına uyma

10

Tertip-düzen

10

Öğretmen ile işbirliği

10

Yararlanılan kaynakların belirtilmesi

10

TOPLAM

100


7) Varsa engelli öğrencilerin tespiti ve değerlendirilmesi
Okulumuzda engeli bulunan bir öğrenci tarafımca tespit edilememiştir.

8) Diğer branş öğretmenleriyle birliğin sağlanabilmesi için alınacak tedbirler
Konuların özelliğine göre harita ve yer bilgisinde Coğrafya , hicri takimi miladi takvime çevirmede Matematik , Kültür ve medeniyet konularında Felsefe Grubu öğretmeni ile ünlü filozofların hayatı(Aristo , Eflatun , Sokrates ,Farabi,İbni Sina İbni Rüşt , Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni ile (Göktürk ve Uygur Alfabesi , Orhun Kitabeleri Destanlar ) ve Din Kültürü öğretmenleri ile ( Din) konularında işbirliği yapılacaktır.
9) Derslerle ilgili araç gereçlerin kullanılması
Tarih derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan ilk kaynağımız Ders Kitabı’dır.Bu nedenle derslerimizde ilk olarak,Bakanlık tarafından okulumuza gönderilen ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak olan MEB Yayınları’nın ders kitapları kullanılacaktır.

Bundan başka;konuların özelliğine haritalar,grafikler,tarihi belgesel ve filmler,resimler,dergiler,tarihi romanlar, biyografiler,YGS-LYS Hazırlık Kitapları vb.kullanılması kararlaştırılmıştır.
Yardımcı kaynaklar kullanılırken öncelikli olarak Bakanlığımızın hazırlamış olduğu EBA’dan yararlanılacaktır.
10) Yazılı, performans ve projelerle ilgili esasların tespiti


 • 9.,10. ve 11.sınıflarda okutulacak olan 2 saatlik Tarih grubu derslerinin her birinden bir dönemde 2’şer yazılı yapılacak ve 2’şer performans verilecektir.

 • Yazılı sınavların klasik / yoruma dayalı olarak yapılması esastır.Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

 • Yazılı sınavların ortak sınav ve ortak değerlendirilme şeklinde yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 45.,48. ve 49.maddelerine aynen uygulanacaktır.


 • Tarih derslerinden öğrencilerimize performans çalışması olarak kitaplarda ünite sonlarında yeralan performans çalışmalarının yaptırılması.

 • Proje çalışmalarının da zümre toplantısında belirlenen konular içinden veya öğrencilerin kendilerinin belirleyeceği konulardan verilmesi.

 • Ödev konularının Proje çalışması şeklinde verilebileceği gibi Performans Çalışması şeklinde de verilmesi.

 • Proje ve Performans çalışmalarının görsel,sunu,biyografi,araştırma vb. şekillerde verilmesi.

 • Öğrencilere verilecek olan Proje ve Performans çalışmalarında gerektiğinde öğretmen tarafından kaynak yardımında bulunulması.

 • Öğrencilerin derse hazırlıklarının, derse aktif katılımlarının ve dersle ilgili araştırma çalışmalarının da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilmesi.

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar konusunda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50.maddesine aynen uygulanacaktır.
11. Atatürk ilke ve inkılaplarının ders konularına yansıtılması
‘‘Okulumuzda okutulan Tarih derslerinin (Tarih-9,Tarih-10,T.C.İnk.Tar.ve Atatürküçülük-11) Öğretim Programları’nda yer alan ATATÜRKÇÜLÜK konuları, 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan konuları olduğunu hatırlatmış ve ünitelendirilmiş yıllık ders planları ile derslerde konular işlenirken bu konulara yer vermeliyiz.’’
Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.

 • 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.

 • 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.

 • 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.
12. Branşlara göre uygun görülecek diğer konular
Daha iyi ve daha nitelikli bir eğitim için şu uygulamaların hayata geçirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur:
a. Öğrenci velileriyle sık sık irtibat kurmak, onların okula daha çok gelmesini sağlamak gerekirse biz öğretmenlerin de öğrenci ziyaretleri gerçekleştirerek onlara değer verdiğimizi göstermek.

b. Okul kütüphanesi akıllı tahtaları ve tabletleri daha aktif ve verimli biçimde kullanmak.
c. Her ders başında bir önceki dersin kısa bir özetini yapmak.
d. Mümkün olduğu kadar her öğrenciyle bire bir ilgilenmek ve dersin bireysel anlamda da benimsenip sevilmesini sağlamak.
e. Öğrencileri ders içinde aktif tutabilecek heyecan ve istekte olmak, buna binaen de dersin zevkli ve renkli geçmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
13) Dilek ve temenniler
Bizler, yaptığımız görevin önem ve sorumluluk bilinci içinde hareket edersek, öğrencilere güven telkin etmiş oluruz. İnsanlığa insanca hizmet etmek ve öğrencilerimizle olan ilişkilerimizde sevgi-saygı bağını oluşturmak, korumak ve güçlendirmek en önemli amacımız olacaktır.
Bu toplantıda alınan kararların Türk Milli Eğitimine okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olması ve 2014-2015 eğitim-öğretim başarılı geçmesi dilek ve temennisi bulunulmuştur.
Ahmet ÖZBAY

Tarih Öğretmeni

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin Ad iconDersin Ad

Dersin Ad iconDersin Adı

Dersin Ad iconDersin adi

Dersin Ad iconDersin Adı

Dersin Ad iconDersin Adı

Dersin Ad iconDersin Adı

Dersin Ad iconDersin Adı

Dersin Ad iconDersin Adı

Dersin Ad iconDersin Adı

Dersin Ad iconDersin Adı


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com