Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c?


o.ogren-sen.com > öykü > Вопрос
Milletimizin tьm onur ve asaletiyle Bьyьk Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? 19 May?s 1919 tarihidir.

Bьtьn umutlar?n tьkenmeye ba?lad??? bir dцnemde Mustafa Kemal Atatьrk’ьn, ‘Tьrk Milleti iзin ba??ml? ya?amaktansa цlmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a з?kmas?, ba??ms?zl?k ve цzgьrlьk mьcadelemizin de ba?lang?c? olmu?tur.

Bu tarih ile birlikte Tьrk Milleti, kendi makus talihini tersine dцndьrmeye ba?layarak, esaret alt?nda var olunamayaca??n? ve kutsal vatan topraklar?m?z?n ilelebet i?gal edilemeyece?ini tьm dьnyaya hayk?rm??t?r.

Kurtulu? Sava?? bu destan?n ad?, Mustafa Kemal Atatьrk’ьn цnderli?indeki Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi de bu destan? ya?atan milletin kalbidir.
19 May?s 1919?da Samsun’dan yak?lan цzgьrlьk ate?i, Tьrkiye Bьyьk Millet Meclisi’nin aз?lmas?yla birlikte k?sa sьrede dalga dalga tьm yurda yay?lm??t?r. Bugьnkь mevcudiyetimizi ve цzgьrlь?ьmьzь o gьnlere borзluyuz.

Temelleri yine o gьnlerde Mustafa Kemal Atatьrk taraf?ndan at?lan “milli egemenlik” ilkesi ile birli?imiz ve bьtьnlь?ьmьz sa?lanarak, зarenin ancak millette oldu?u tescillenmi?tir.

Bugьn de vazgeзilmez gьз kayna??m?z millet iradesidir. Bunun ya?at?lmas? iзin hepimize ve цzellikle de Atatьrk’ьn 19 May?s’? arma?an etti?i genзlere bьyьk gцrevler dь?mektedir.

Sevgili genзler,

Binlerce ?ehit vererek, s?k?nt? ve yokluklar iзinde, bьyьk цzverilerle kurulan Tьrkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu de?erli emaneti ya?atmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek ku?aklara en iyi ?ekilde aktarmak, en ba?ta gelen gцrev ve sorumlulu?unuzdur.

Yak?n bir gelecekte ьlke yцnetiminde sцz sahibi olacak ve Tьrkiye Cumhuriyeti’ni omuzlar?n?zda yьkselteceksiniz. Ьlkemizi, Bьyьk Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn gцsterdi?i зa?da? medeniyet seviyesine sizler ta??yacaks?n?z.

Sevgi, sayg?, ho?gцrь ve uzla?ma ortam? iзinde ьstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmad???n? unutmamam?z gerekir. Birlik ve bьtьnlь?ьmьze yцnelik her tьrlь sald?r? veya tehdit kar??s?nda daha fazla kenetlenerek hiз bir kimsenin, hangi amaзla ve ne ?ekilde olursa olsun, huzur ve gьvenli?imizi bozmas?na f?rsat vermemeliyiz.

Ay y?ld?zl? bayra??m?z?n alt?nda hepimizin bir ve bьtьn olarak ya?amas?na imkan sa?layan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Tьrkiye Cumhuriyetidir. Tьm kurumlar?yla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen sald?r?lara kar?? Cumhuriyetin temel de?erlerini korumaya sonuna kadar kararl?d?r. Bu durumun sonsuza kadar devam edece?inden kimsenin ?ьphesi olmas?n.

Bu duygu ve dь?ьncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Bьyьk Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ь, silah arkada?lar?n? ve bu vatan iзin canlar?n? feda eden aziz ?ehitleri rahmet, minnet ve sayg?yla an?yorum. Genзlerimizin bayram?n? tebrik ediyor ve tьm vatanda?lar?m?za selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Bugьn, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutu?turdu?u kurtulu? me?alesinin, Anadolu'da elden ele, gцnьlden gцnьle dola?mas?n?n ??. y?ldцnьmь. O gьn Samsun’un vatanperver insanlar?n? selamlayan Atatьrk’ьn ta??d??? duygularla, sizleri selaml?yorum.

Milletimizin tьm onur ve asaletiyle Bьyьk Цnder Mustafa Kemal Atatьrk'ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c?d?r 19 May?s;

19 May?s, sadece Tьrk millо kurtulu? hareketinin ba?lang?c? de?il, yeni Tьrk devletinin de зa?da? de?erlerle milletler ailesi iзerisinde yerini almas?n?n ad?d?r.

19 May?s, genзlik; genзlik gelecek demektir. Tьrk genci, Tьrk ?stiklali ve Tьrk Cumhuriyeti’nin y?lmaz bekзisi, bugьn ve yar?nlar?n tek ve en bьyьk gьvencesidir.

“Sizler yeni Tьrkiye’nin genз evlatlar?! Yorulsan?z dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek ьzere yьrьmeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.” diyor Atatьrk.

Sevgili genзler,

“Siz Tьrk’e istiklвl a?k?n? veren, Kara Fatmalar?n, Nene Hatunlar?n, Yaln?z Efelerin; Siz “Ya istiklal ya цlьm diyen: Antepli ?ahinlerin, Sьtзь ?mamlar?n, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onba??lar?n; Siz tarihi tarih yapan Barboroslar?n, Ulubatl? Hasanlar?n, Yavuzlar?n, Atatьrklerin soyundans?n?z.”

Binlerce ?ehit vererek, s?k?nt? ve yokluklar iзinde, bьyьk цzverilerle kurulan Tьrkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu de?erli emaneti ya?atmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek ku?aklara en iyi ?ekilde aktarmak, en ba?ta gelen gцrev ve sorumlulu?unuz olmal?d?r.

Sevgili genзler,

Temeli 19 May?s’ta Mustafa Kemal Atatьrk taraf?ndan at?lan "milli egemenlik" ilkesi ile, birli?imiz ve bьtьnlь?ьmьz sa?lanm??, зarenin ancak millette oldu?u tescillenmi?tir.

Bugьn de vazgeзilmez gьз kayna??m?z olan “Milli ?rade”nin ya?at?lmas? iзin hepimize ve цzellikle de Atatьrk'ьn 19 May?s'? arma?an etti?i siz genзlere bьyьk gцrevler dь?mektedir.

Unutmay?n?z ki sizler: Atatьrk'ьn eserlerinin temel ta??s?n?z.
Unutmay?n?z ki: her 19 May?s'ta, Samsun'dan, elden ele Ankara'ya ko?turulan bayra??m?z, rengini, siz asil Tьrk evlad?n?n damarlar?ndaki asil kandan almaktad?r.
Unutmay?n?z ki “Vatan?n? en зok seven, gцrevini en iyi yapand?r.”

Sцzde de?il, bu цzde duygularla, Ulu Цnder Gazi Mustafa Kemal Atatьrk ve silah arkada?lar?n? ve bu vatan iзin canlar?n? seve seve feda eden aziz ?ehitlerimizi rahmet, minnet ve sayg?yla an?yor; siz genзlerimizin bayram?n? tebrik ediyorum

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19 May?s1919. “Цzgьrlьk ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir” diyen bir цnderle yьrьyen bir halk?n onur mьcadelesinin ba?lang?з zaman?d?r. Bir gemi kalkm??t?r gecenin karanl???n? yararak, sцmьrge ьlkelerine ders verme zaman? ba?layacakt?r.

Birinci Dьnya Sava?? bitmi?, ?ttifak Devletleri yenilince Osmanl? Devleti de yenik say?lm??t?. B?rak?n?z Bьyьk Osmanl? ?mparatorlu?u’nu, Anadolu’nun dцrt bir yan? i?gal devletlerinin egemenli?ine terk edilmi?ti. Sorun bir sava?? kaybetmenin цtesinde bir kimli?i kaybetme sorunu olmu?tu.

Milli egemenli?in halk iradesinde oldu?u, ba?ka ьlkelerin himayesine girmenin ihanet oldu?u bilincini ta??yan Bьyьk Atatьrk ve onun arkada?lar?, Anadolu’ya giderek, ba??ms?zl?k sava??na ba?lanmas?n?n zaman?n?n geldi?ine inan?yordu.

Bu inanзla birlikte Atatьrk’ьn Samsuna з?kt??? gьn olan 19 May?s 1919’da somut bir ba?lang?з ad?m? at?lm?? olacakt?.

Atatьrk, Ulusal mьcadelenin Tьrk milleti taraf?ndan sahiplenilece?ini her f?rsatta belirtiyor ve gцnьlden inan?yordu. Nitekim, Зa?da? bir yцnetim anlay???na sahip цzgьr ve ba??ms?z Tьrkiye Cumhuriyeti bu inanc?n ьrьnьydь. Atatьrk, цzgьrlьk ve ba??ms?zl???n Tьrk genзli?i taraf?ndan sonsuza kadar korunaca??n? biliyordu.

Mustafa Kemal Atatьrk, bir ьlke lideri de?ildir yaln?zca. O bir modeldir. Do?u halklar?na cesaret veren bir ???kt?r. Liderli?i her anlam?yla do?u halklar?na цrnek olmu?tur. Bu gьn bat? ьlkelerinin halklar?na yeni verilen haklar Tьrk halk?na Cumhuriyetimizin ba?lang?з y?llar?nda verilmi?tir. Genзlerine ve зocuklar?na bayramlar arma?an eden bir bьyьk liderdi o. “Yurtta bar??, dьnyada bar??” diyen gerзek bir bar??severdi.

Her 19 May?s tarihini bu tutkuyla anarsak bu co?kuyla kutlarsak daha anlaml? olacakt?r. Atatьrk, Cumhuriyetimizi koruma ve kollama gцrevini genзli?e b?rakm??t?r. Onun ilkelerine sahip з?kmak, kuru kavramlarla mьmkьn de?ildir. Milliyetзi genз, ьlkesi iзin зa?da? ve geli?en dьnyan?n bilimsel, sanatsal geli?melerini kendi halk?na kazand?ran genз olmal?d?r.

Ьlkemizi bekleyen iз ve d?? tehlike odaklar?na kar?? her zaman uyan?k olmak Tьrk genзli?inin gцrevidir. Vatan?n ba??ms?zl??? tehlikesi sцz konusu oldu?unda, t?pk? kurtulu? sava??m?zda oldu?u gibi, her tьrlь farkl?l?klar?m?z? t?pk? renklerin uyumu gibi birle?tirip yine tek yьrek oabilmeliyiz. Yьzy?llard?r ayr?lmaz bir parзam?z olan, Anadolu’nun her kar?? topra??nda al?n teri olan tьm yurtta?lar?n bu bilinзte olmas? gerekmektedir.

Sevgili genзler, Bьyьk цnderimiz bu gьnь size arma?an etti. Sizeler bu emaneti en iyi ?ekilde koruyacaks?n?z. Buna hiз kimsenin ku?kusu olmayacakt?r. Ancak yьre?imizde taa??d???m?z Atatьrk ve Bayrak sevgisini, halk?m?z?n geli?me ve refah? konusunda зal??ma yapmam?z iзin de kullanmal?s?n?z.

Hepinize bu bьyьk bayram kutlu olsun.
Onur Genз ADA

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? iconBaşöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? icon1. Mustafa Kemal ne zaman, nerede doğdu?

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? icon3-Mustafa Kemal'in 1913'te Sofya'da bulunduğu dönemdeki görevi nedir? 4

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? iconBunlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinin hangi yönünü örneklendirmektedir?

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? iconSaat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? iconSınav yılda bir defa olmak üzere Ösym'ce yapılır

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? iconBakır insanlık tarihinde ilk defa Neolitik çağda (İÖ. 8000) kullanılmıştır....

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? icon1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in...

Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir defa daha ?aha kalk???n?n ba?lang?c? iconNizami oyun süresi bitmeden önce bir takım 21 veya daha fazla bir...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com