YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3
Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları  belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 ve 52 nci maddeleri, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarını,

Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversiteler-arası Kurul Başkanlığı’nı,

Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri’ni,

Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanı’nı,

Rektör: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerini,

Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve diğer kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolar içinde sayılan görev unvanlarını,

Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,

Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

Hizmet Grubu: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını,

Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

(Değişik:RG-30/6/2011-27980) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

(Ek:RG-30/6/2011-27980) İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Sekreter,

2) Genel Sekreter Yardımcısı,

3) Daire Başkanı,

4) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü,

5) Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri,

6) Savunma Sekreteri,

7) Özel Kalem Müdürü, Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile diğer unvanlı müdürler, Şube Müdürü,

8) Müdür Yardımcısı,

9) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) I.Hukuk Müşaviri,

2) Hukuk Müşaviri.

c) (Değişik:RG-18/12/2012-28501) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı.

d) Sağlık Hizmetleri Grubu;

Başhemşire.

e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

Çözümleyici.

f) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman,

2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Hastabakıcı, Gassal ve Hayvan Bakıcısı.

(Değişik:RG-30/6/2011-27980) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Kütüphaneci, Mütercim, Antrenör, Öğretmen, Kameraman, Sinema TV Uygulayıcısı, Programcı, Sağlık Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Resteratör, Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlığı Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

Madde 6 — (Değişik:RG-30/6/2011-27980)

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar ile (7) numaralı alt bendinde yer alan Özel Kalem Müdürü kadrosuna ve aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan I. Hukuk Müşaviri kadrosuna sınavsız atama yapılır. Doktora eğitimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olanlar uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanırlar. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Savunma Sekreteri ve Özel Kalem Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) (Mülga:RG-30/6/2011-27980)

c) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak,

d) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 8 — (Değişik:RG-18/12/2012-28501)  

Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Ebe, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak.

b) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Baş Hemşire, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Ebe, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

d) Koruma ve Güvenlik Şefi Kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak.

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak.

f) Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Şef kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

g) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Baş Hemşire, kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak.

h) Baş Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun olmak.

2) Hemşire kadrosunda çalışıyor olmak.

ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek.

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak.

4) Programcı unvanında çalışıyor olmak.

i) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda çalışıyor olmak.

j) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

k) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 9 — Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) (Mülga:RG-30/6/2011-27980)

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şarttır.   

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

Madde 10 — Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

b) (Değişik:RG-30/6/2011-27980) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte ve yüksek okulların mütercim ve tercümanlık bölümü mezunu olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

d) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Kameraman ve Sinema TV Uygulayıcısı kadrolarına atanabilmek için; 

1) Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültelerinin Sinema TV bölümünden mezun olmak,

f) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların Kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

i) (Değişik:RG-30/6/2011-27980) Sağlık Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratör kadrolarına atanabilmek için;

1) İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

j) İmam kadrosuna atanabilmek için;

1) İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu veya İmam Hatip Lisesi mezunu olmak,

k) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

l) Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) (Mülga ibare:RG-30/6/2011-27980) (…) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconTed üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconBeykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu "lojistik temalı" bir yükseköğretim...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLİ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim ve orta öĞretim kurumlari sosyal etkiNLİkler yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconIso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconEk-1 tibbi Cİhaz yönetmeliĞİ, VÜcuda yerleşTİRİlebiLİr aktiF tibbi...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconDemiryolu hatları üzerinde, kenarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com