YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ


sayfa3/3
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
1   2   3

(Ek fıkra:RG-18/12/2012-28501) Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

Madde 24 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) (Değişik:RG-30/6/2011-27980) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. (Ek cümle:RG-30/6/2011-27980) Bu Yönetmeliğin Hizmet grupları başlıklı 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolardan, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin 2 numaralı alt bendinde sayılan kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan geçiş yapılabilir

Kurum dışından yapılacak atamalar

Madde 25 — Diğer personel kanunlarına tabi olan personel öğrenim durumları ve ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara atanmalarında görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atanabilirler. Emsali kadroların belirlenmesi ve benzeri konularda tereddüt olması halinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atamalar

Madde 26 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre ilk defa kuruma atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

Madde 27 — Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 28 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 29 — 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-18/12/2012-28501)  

18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2005

25991

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

30/6/2011

27980

2.  

18/12/2012 

 28501

3.  

 

 

 

 

EK-1 (Değişik:RG-30/6/2011-27980)

 

PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

 

Sicil No

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Ölçüt

Puanı

Adayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En üst öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a) Önlisans

b) Üç Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

ç) Yüksek Lisans

d) Doktora

 

 

4

6

8

10

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin; (İşçi statüsü ve geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil.)

a) On yıla kadar (on yıl dâhil) her bir yılı için

b) On yıldan sonraki her bir yılı için

 

 

 

 

 

1

0,15

 

3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS); (Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, değerlendirme sadece bir dil için yapılacak ve görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde alınan KPDS sonuç belgesi dikkate alınacaktır.)

a) (E) alanlara

b) (D) alanlara

c) (C) alanlara

ç) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

 

4. Alınan disiplin cezalarından;

a) Her uyarma için

b) Her kınama için

c) Her aylıktan kesme için

ç) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-1

-2

-4

-6

 

5. Görevde yükselme eğitimine mazeretsiz katılmadığı için sınava girme hakkını kaybeden ya da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına mazeretsiz katılmayanlara;

a) Mazeretsiz olarak katılmadığı ilk eğitim veya sınav için

b) Mazeretsiz olarak katılmadığı sonraki her eğitim veya sınav için

 

 

 

-2

-3

 

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

 

 

 

 

 

 
1   2   3

Benzer:

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconTed üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconBeykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu "lojistik temalı" bir yükseköğretim...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLİ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim ve orta öĞretim kurumlari sosyal etkiNLİkler yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconIso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconEk-1 tibbi Cİhaz yönetmeliĞİ, VÜcuda yerleşTİRİlebiLİr aktiF tibbi...

YÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli GÖrevde yükselme ve unvan değİŞİKLİĞİ YÖnetmeliĞİ iconDemiryolu hatları üzerinde, kenarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com