ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti


sayfa1/30
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN TEST SORULARI
ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK / KONU: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
1) Anadolu’ya ilk kez akın düzenleyen Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hun B) Avar

C) Peçenek D) Oğuz
2) Malazgirt Meydan Muharebesi’nden önce; Anadolu üzerine düzenlenen Türk akınlarının başlıca amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bizans’ı parçalama B) Yurt edinme

C) Keşiflerde bulunma D) Sınırları genişletme
3) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri arasında yer almaz?

A) Saltuklular B) Mengücekliler

C) Artuklular D) Osmanlılar
4) Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk beyliklerinin Anadolu kültür ve uygarlığına yapmış oldukları hizmetler arasında gösterilemez?

A) Denizciliğe önem verme B) Anadolu’yu Türkleştirme

C) Haçlılarla mücadele etme D) İmar faaliyetlerini hızlandırma
5) Anadolu Selçuklu Devleti 1176 yılında yaptığı Miryokefalon Savaşı, kimlere karşı kazanılmıştır?

A) Moğol B) Haçlı

C) Bizans D) Memlûk
6) Anadolu Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykûbat, Yassı Çemen Savaşı’nı aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır?

A) Harzemşahlar B) Eyyubîler

C) Memlûklar D) Bizanslılar
7) Alâiye Kalesi, Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi zamanında alınmıştır?

A) I. Kılıç Arslan B) I. Mesut

C) I. Alâeddin Keykûbat D) II. Mesut
8) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Türk beyliklerinden hangisi, Anadolu siyasî birliğini kurma mücadelesi vermiştir?

A) Karamanoğulları B) Candaroğulları

C) Dulkadiroğulları D) Aydınoğulları
9) Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi, denizlerde faaliyet göstermemiştir?

A) Karesioğulları B) Aydınoğulları

C) Menteşeoğulları D) Karamanoğulları
10) Denizlerde faaliyet göstererek, Bizans’a karşı büyük başarılar elde eden ilk Türk denizcisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızır Reis B) I. Kılıç Arslan

C) Çaka Bey D) Umur Bey
11) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Avrupa’da derebeylik zayıfladı.

B) Hristiyanların papa ve din adamlarına güvenleri sarsıldı.

C) Avrupa’da bilim ve teknikte ilerlemeler oldu.

D) Akdeniz limanları ticaretteki önemini kaybetti.
12) Anadolu beylikleri döneminde Türkçeye önem veren, Türkçeyi beyliğinde resmî devlet dili olarak ilân eden Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karamanoğlu Mehmet Bey B) Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan

C) Aydınoğlu Umur Bey D) Karesioğlu Kalem Bey
13) Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biridir?

A) Hristiyanların kutsal saydıkları yerleri Müslümanlardan almak istemeleri

B) Din adamlarının otoritelerini yitirmeleri

C) Avrupa’da derebeylik rejiminin zayıflayıp kralların güçlenmesi

D) Pusula, barut ve kâğıt gibi buluşların batıya yayılması

14) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile kurulan beylikler arasında yer almaz?

A) Danişmentliler B) Germiyanoğulları

C) Eşrefoğulları D) Saruhanoğulları
15) Aşağıdaki Anadolu Türk beyliklerinden hangisi, Marmara Bölgesi’nde kurulmuştur?

A) Aydınoğulları B) Hamitoğulları

C) Menteşeoğulları D) Karesioğulları
16) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat ve Malatya dolaylarında kurulan Türk beyliğidir?

A) Saltuklular B) Mengücekliler

C) Danişmentliler D) Artuklular
17) Aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinin kurulduğu yer yanlış olarak verilmiştir?

A) Saltuklular - Erzurum ve çevresi B) Mengücekliler - Erzincan ve çevresi

C) Danişmentliler - Sivas ve Tokat çevresi D) Artuklular - Ankara ve çevresi
18) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?

A) Saltuklular B) Mengücekliler

C) Candaroğulları D) Danişmentliler
19) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ordusunun bölümleri arasında yer almaz?

A) İktâ askerleri B) Uç kuvvetleri

C) Akıncılar D) Bağlı beylikler
20) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılma nedenlerinden biri değildir?

A) Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in devleti yönetmede yetersiz kalması

B) Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğol baskısının artması

C) Bizans’ın Selçuklu şehzadelerini kışkırtması

D) Devlet kadrolarına yeteneksiz kişilerin gelmesi
21) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu beyliklerinin ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A) Türklerin Anadolu’ya boylar halinde yerleşmeleri

B) Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması

C) Anadolu Selçukluları üzerinde Moğol baskısının artması

D) Haçlı Seferleri’nin başlaması
22) Anadolu Selçuklu Devleti’nde, kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine “melik” deniyordu. Kendi bölgelerinin yönetimde söz sahibi olan meliklerin para bastırma, savaş açma ve siyasî görüşme yapma yetkileri yoktu. Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

A) Sınırların güvenliğinin arttırılmasına B) Ekonomik durumun düzeltilmesine

C) Ülke bütünlüğünün korunmasına D) Dış ilişkilerinin arttırılması
23) Anadolu Selçukluları döneminde, ülkede Müslüman Türklerle birlikte yaşayan Hristiyan ve Musevî topluluklar genelde şehirlerde oturur ve zanaat ve ticaretle uğraşır, ibadet ve dinî törenlerini serbestçe yerine getirirlerdi. Bunlar, askerlik yapamazlar, ancak vergi verirlerdi. Bu durumun Anadolu Selçuklularıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Hoşgörüye dayanan bir siyasetin uygulandığının

B) Ticaretin ülke ekonomisindeki payının az olduğunun

C) Anadolu’da İslâmiyet’in giderek yaygınlaştığının

D) Devlet yönetiminde yabancılara da görev verildiğinin
24) - Pasinler Savaşı

- Malazgirt Savaşı

Selçukluların Bizanslılara karşı yukarıdaki savaşları yapmalarındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’yu Türk yurdu yapmak.

B) Denizlerde üstünlük sağlamak.

C) Baskı altındaki Türkleri özgürlüklerine kavuşturmak.

D) Haçlı Seferleri’ni engellemek.
25) Anadolu’ya yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuzlar B) Kırgızlar

C) Sibirler D) Hunlar

26) Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ganimet elde etmek. B) Bizans’ı yıpratmak.

C) Türkmenlere yurt açmak. D) İslâmiyet’i yaymak.
27) Anadolu Selçuklu Devleti Bizans’a karşı ilk başarısını, aşağıdaki savaşlardan hangisini kazanarak sağlamıştır?

A) Malazgirt B) Pasinler

C) Miryokefalon D) Kösedağ
28) Türklerin Anadolu’yu fethetmesi Bizans’ı zor durumda bırakmış, Avrupalılar Haçlı Seferleri’ni düzenleyerek Bizans’a yardıma koşmuştur. Bu sonucu doğuran savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malazgirt Savaşı B) Miryokefalon Savaşı

C) Yassı Çemen Savaşı D) Pasinler Savaşı
29) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Anadolu’nun fethi hızlandı B) Anadolu’da Türk beylikleri yıkıldı

C) Türkiye tarihi başladı D) Haçlı Seferleri başladı
30) Aşağıdakilerden hangisi Diyarbakır ve Mardin çevresinde kurulan bir Türk beyliğidir?

A) Mengücekliler B) Saltuklular

C) Artuklular D) Danişmentliler
31) 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ilk Türk beylikleri kuruldu. Bu beyliklerin kuruldukları yerler daha çok hangi coğrafi bölgelerimizin sınırları içinde yer alır?

A) Marmara Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi

C) İç Anadolu Bölgesi D) Akdeniz Bölgesi
32) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir?

A) Süleyman Şah B) Melikşah

C) Alp Arslan D) I. Alâeddin Keykûbat
33) Aşağıda verilenlerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarından biri değildir?

A) I. Alâeddin Keykûbat B) Süleyman Şah

C) I. Kılıç Arslan D) Tuğrul Bey
34) Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan iki kent aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Konya - Edirne B) Diyarbakır - İzmir

C) İznik - Konya D) İstanbul - İznik
35) Anadolu’nun gerçekten bir Türk yurdu olduğu gerçeği hangi savaştan sonra Bizanslılar tarafından kabul edilmiştir?

A) Talas B) Malazgirt

C) Katvan D) Miryokefalon
36) Aşağıda verilen beyliklerden hangisi ikisi farklı zamanlarda aynı yörelerde kurulmuşlardır?

A) Saltuklular - Menteşeoğulları B) Mengücekliler - Saruhanoğulları

C) Danişmentliler - Eretna Beyliği D) Artuklular - Aydınoğulları
37) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir?

A) İtalya limanlarının zenginleşmesi B) Türklerin İslâm dünyasındaki önemlerinin artması

C) Avrupa’nın Doğu uygarlığından yararlanması D) Krallıkların zayıflaması
38) Anadolu Selçuklu sultanları din ve ırk ayrımı yapmadan halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır. Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A) Vergi toplamada düzeni B) Ülkede düzeni

C) Yönetimde sürekliliği D) Üretimdeki devamlılığı
39) I. I. Gıyaseddin Keyhüsrev

II. I. İzzeddin Keykavus

III. I. Alâeddin Keykûbat

Yukarıda Anadolu Selçuklu Devleti’nin hangi döneminin hükümdarları verilmiştir?

A) Kuruluş B) Yükseliş

C) Duraklama D) Dağılma

40) Anadolu Selçuklularının içten zayıflamasından yararlanan ve yıkılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürcü Devleti B) Harzemşahlar Devleti

C) Bizans İmparatorluğu D) Moğol İmparatorluğu
41) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?

A) Kösedağ Savaşı B) Haçlı Seferleri

C) Ankara Savaşı D) Pasinler Savaşı
42) Aşağıda verilen beyliklerden hangisi Anadolu Selçuklularının başkenti Konya çevresinde kurulmuştur?

A) Karamanoğulları B) Osmanoğulları

C) Candaroğulları D) Menteşeoğulları
43) Anadolu Selçuklu Devleti aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda başkenti İznik’ten Konya’ya taşımıştır?

A) Taht kavgaları B) Moğol akınları

C) Haçlı Seferleri D) İç karışıklıklar
44) İzmir’de bir beylik kurarak Türk denizciliğinin temelini atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Artuk Bey B) Umur Bey

C) Hamit Bey D) Çaka Bey
45) Anadolu Selçuklu Devleti’nde sultanın vekili olan en yetkili devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Subaşı B) Komutan

C) Vezir D) Atabey
46) Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ticaretin gelişmesine ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak Anadolu’da inşa edilen yapılara ne denir?

A) Medreseler B) Külliyeler

C) Tersaneler D) Kervansaraylar
47) Anadolu Selçukluları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Devletin resmî dilinin Türkçe olması B) Denizciliğe önem verilmesi

C) İnanç özgürlüğünün esas olması D) Ülkenin, hükümdar soyunun ortak malı sayılması
48) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin 1015’ten 1071 Malazgirt Savaşı’na kadar geçen süredeki Anadolu’ya yapılan seferlerinin amaçlarından biri değildir?

A) Ganimet ele geçirme B) Bizans’ı yıpratma

C) Anadolu’ya yerleşme D) Anadolu’yu tanıma
49) Malazgirt Savaşı Türk tarihindeki önemli savaşlardan hangisi ile aynı günde meydana gelmiştir?

A) Sakarya Meydan Savaşı B) I. Dünya Savaşı

C) Başkomutanlık Meydan Savaşı D) I. İnönü Savaşı
50) Anadolu Selçukluları, Anadolu’da hâkimiyet kurmak için aşağıdakilerden hangisiyle savaşmışlardır?

A) Bizans Devleti B) Büyük Selçuklular

C) Eretna Beyliği D) Artuklular
51) I. Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapmışlardır.

II. Büyük Selçuklu Devleti’ne karşı bağımsız olmuşlardır.

III. Anadolu’ya Türkmenlerin yerleşmesini sağlamışlardır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu’da ilk kurulan Türk beyliklerinin ortak özelliklerindendir?

A) I - II B) I - III

C) II - III D) I - II - III
52) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın nedenidir?

A) Doğu ülkelerinin zenginlikleri B) Türk ilerleyişinin durdurulmak istenmesi

C) Din adamlarının kışkırtmaları D) Avrupa’nın yoksulluk çekmesi
53) Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisinin kurulduğu yer yanlış olarak verilmiştir?

A) Artuklular - Diyarbakır ve Mardin çevresi B) Saltuklular - Konya çevresi

C) Mengücekliler - Erzincan çevresi D) Danişmentliler - Sivas ve Çorum çevresi

54) Aşağıdaki şehirlerden hangisi Danişmentlilerin Türkleştirdiği yerlerden biri değildir?

A) Erzincan B) Tokat

C) Sivas D) Malatya
55) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının nedenlerinden birisi değildir?

A) İç karışıklıklar B) Kösedağ Savaşı

C) Haçlı Savaşları’nın bitmesi D) Anadolu’da Moğol hâkimiyeti
56) Anadolu Selçuklu Devleti uzlaşma (İttifak) önerisini kabul etmeyen hangi ülke ile Yassı Çemen Savaşı’nı yapmıştır?

A) Saltuklular B) Moğollar

C) Bizanslılar D) Harzemşahlar
57) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin siyasî alandaki nedenlerindendir?

A) Papanın kışkırtmaları

B) Türk ilerleyişinin durdurulmak istenmesi

C) Önemli ticaret yollarının Müslümanların elinde olması

D) Kudüs’ün alınmak istenmesi
58) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin Avrupa’da görülen sonuçlarındandır?

A) Akdeniz ticaretinin canlanması

B) İngiltere ve Fransa’nın ekonomik çıkar sağlamaları

C) İpek Yolu’nun Avrupa devletlerinin kontrolüne geçmesi

D) Kilise ve din adamlarının güçlenmesi
59) Haçlı Seferleri’ni Hristiyanların Müslümanlardan almak istedikleri kutsal şehir hangisidir?

A) Kudüs B) Mekke

C) Antakya D) İznik
60) Alp Arslan Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da fethedilen yerleri, İkta (dirlik) olarak komutanlarına bırakmıştır. Alp Arslan bunu yaparak, aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalışmıştır?

A) Haçlıları engellemek. B) Merkezî yönetimi güçlendirmek.

C) Anadolu’nun fethini kolaylaştırmak. D) Egemenliği kalıcı hale getirmek.
61) Alâeddin Keykubat’tan sonraki dönemde Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamaya başladı. Bu durum, Anadolu’da huzursuzluğa yol açtı. Aşağıdakilerden hangisi bunun göstergesidir?

A) Dış yardımlar B) Uzun süren savaşlar

C) İç isyanlar D) Yönetim hataları
62) Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Moğolların Anadolu’da üstünlük kurması B) Selçuklu sultanlarının etkisinin azalması

C) Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması D) Bizans’ın Moğollarla ittifak yapması
63) I. Malazgirt Savaşı’ndan sonra kuruldu.

II. Başkent önce Hasankeyf iken sonra Diyarbakır oldu.

Yukarıda sözü edilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Artuklular B) Dulkadiroğulları

C) Candaroğulları D) Mengücekliler
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti icon7. sinif yeni MÜfredata uygun konu özeti ÜNİte (TÜrk tariHİnde yolculuk böLÜM)

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti icon7. sinif sosyal biLGİler (ÜNİte 3: TÜrk tariHİnde yolculuk)

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti iconA Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk Devletler : %5

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti icon2. ÜNİte dünya güCÜ: osmanli devleti (1453-1600) konu istanbul'un fethi

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti iconSÜre süRE: 6 ders saati ÜNİte üNİte adi: Bİr kahraman doğuyor ay hafta saat konu

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti icon2. ÜNİte : adim adim tüRKİye konu özeti

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti icon1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır....

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti iconSosyal biLGİler sinif üNİte konu çalişma kâĞidi

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti icon1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?

ÜNİTE: TÜrk tariHİnde yolculuk / konu: TÜRKİye selçuklu devleti icon2. Türk İslam tarihinde pozitif bilimlerin başlatıcısı olarak kabul...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com