207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4
201-Paris Konferansının toplanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtalya’ya daha fazla yer vermek B)Antalya ve Konya’yı Fransızlara vermek C)Batı Anadoluyu Yunanlılara vermek D)Doğu Anadoluyu İngilizlere vermek
202-Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye’nin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

 1. İtilaf Devletleri’nin İstanbul’a gelmesi

 2. Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi

 3. Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi

 4. Anadolu’da iç isyanların çıkması


203-Aşağıdakilerden hangisi vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir?

 1. Redd-i İlhak Cemiyeti

 2. Trakya Paşaeli Cemiyeti

 3. Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

 4. Mavri Mira Cemiyeti204-Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkını hangi tarihte elde etmiştir?

A) 1930 B) 1932

C) 1928 D) 1934
205-.Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal bütünlük ve bağımsızlığın sağlanması açısından olumsuz bir özellik olduğu söylenilebilir?
a) İşgallere karşı bir tepki olarak kurulması

b) Ulusal bilinci uyandırmaları

c) Kuvay-i milliye hareketlerine zemin hazırlamaları

d) Bölgesel kurtuluşu amaçlamaları
206- 1919 yılında yapılan Paris Barış konferansı’nda itilaf devletlerinin “Türklerin Batı Anadolu da Yunan asıllı Hıristiyanları katletmek üzere olduğu” şeklinde yalan haberler yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir.
a)Anadolu’da azınlık isyanlarını desteklemek

b)Osmanlı Devletini manda yönetimine almak

c)İzmir’in işgaline zemin hazırlamak

d)Milli mücadelenin başlamasını engellemek
207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir.
a)Meşrutiyet b) Yarı doğrudan demokrasi

c)Oligarşi d)Doğrudan demokrasi

208-. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerimizin görevleri arasında yer almaz?
a)Çöpleri toplayıp değerlendirmek veya yok etmek

b)Su gaz ve toplu taşıma gibi hizmetleri yürütmek

c)Okul çağına gelen çocukların okula devamını sağlamak

d)Satılan yiyecek ve içeceklerin sağlığa uygunluğunu denetlemek
209-Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin “tam bağımsızlıkla ilgili olduğu söylenebilir?


 1. Bölgesel cemiyetler birleştirilmelidir.

 2. İstanbul Hükümeti üzerine almış olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirememektedir.

 3. Manda ve himaye kabul edilmez.

 4. Anadolu’nun en güvenli şehri olan Sivas’ta milli bir kongre düzenlenmelidir..


210-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biri değildir?

 1. Mahkemelerin bağımsız olması

 2. Anayasa ile kuvvetler ayrılığının kabul edilmesi

 3. Yargının yürütme organının denetiminde bulunması

 4. Devletin yazılı bir anayasasının bulunması


211-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı söylenebilir?
a)Milliyetçilik hareketlerinin yayılmasını

b)Ülke bütünlüğünün korunmasını

c)İşgal hareketlerinin hazırlanmasını

d)Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını
212-.Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuvay-i Milliye adında direniş hareketlerine başlamışlardır.
Buna göre, Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a)Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak

b)Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak

c)Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek

d)Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlama
213-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilemez?

 1. Bloklaşma

 2. Coğrafi keşifler

 3. Sömürgecilik anlayışı

 4. Milliyetçilik anlayışı

214-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetlerden biri değildir?


 1. Reddi İlhak Cemiyeti

 2. Kilikyalılar Cemiyeti

 3. Etnik-i Eterna cemiyeti

 4. Trakya-Paşaeli Cemiyeti


215-Vatandaşlık görevlerinden olan aşağıdaki eylemlerden hangisi demokrasi ile ilgili değildir?

 1. Seçme seçilme hakkı

 2. Siyasi çalışmalarda bulunmak

 3. Çoğunluk prensibi gereğince karar almak.

 4. Eğitim seminerleri düzenlemek.


216-. Aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelen yöneticidir ?
A) Kaymakam B) Muhtar

C) Bucak müdürü D) Vali
217- Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından itilaf Devletleri vatanımızı yer

yer işgale başladılar İşte bu nedenle vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tekalif-i Milliye b) Kuvayi inzibatiye c) Misak-ı Milli d) Kuvayi Milliye
218- Mustafa Kemal’in “Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayız” sözü onun hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Vatanseverliği

B) İleri Görüşlülüğü

C) Yaratıcılığı

D) İdealistliği

219-Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle birçok cephe açılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle açılan cephelerden biri değildir?

 1. Kafkasya

 2. Süveyş (Mısır)

 3. Çanakkale

 4. Galiçya

220-Rusların panislavizm politikasına benzer olarak İttihat ve Terakki Cemiyetinin gerçekleştirmeye çalıştığı politika hangisidir?

 1. Panislamizm

 2. Pantürkizm

 3. Osmanlıcılık

 4. Pangermanizm

221-Atatürk bir konuşmasında Hatay için “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elide esir kalamaz” demiştir.

Bu söz Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisini daha iyi ifade eder?

 1. İleri görüşlülüğünü

 2. Hakikati arama gücü

 3. İdealistliğini

 4. İyi bir idareci olduğunu

222-Aşağıda verilen azınlıklar ve kurdukları cemiyetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. Kürtler – Kürt Teali Cemiyeti

 2. Ermeniler – Taşnak Cemiyeti

 3. Rumlar – Etnik-i Eterya Cemmiyeti

 4. Yahudiler – Alyans İsrailit

223-Güney cephesinde işgallere, hangi kuvvetler karşı koymuştur?
A)Kuvayı Milliye B) Osmanlı ordusu C) Düzenli ordu D) Yeniçeriler
224-Aşağıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


 1. Sevr Antlaşması

 2. Mondros Ateşkes Antlaşması

 3. Amasya Genelgesi

 4. Paris Konferansı


A) II, IV, I, III B) I, II, III, IV C) IV, III, I, II D) III, II, IV, I
225-.Sivas Kongresiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


 1. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

 2. Aldığı kararlar ve toplanış şekli açısından ulusaldır.

 3. Heyet-i temsiliye ilk kez burada seçilmiştir.

 4. Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edilmiştir.CEVAP ANAHTARI ( 201 / 225)

201

C

211
221

A

202

B

212

C

222

C

203

D

213

B

223

A

204

D

214

C

224

A

205

D

215

D

225

C

206

C

216

B207

D

217

D208

C

218

A209
219

D210

C

220

B226-Emperyalizm bir devletin başka bir toprak parçasını ve kaynaklarını kullanması ve yayılmacılıktır.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk tepkisidir?


 1. Trablusgarp Savaşı

 2. I. Dünya Savaşı

 3. Balkan Savaşları

 4. 31 Mart Olayı


227-Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki cephelerin hangisinde görev almamıştır?


  1. Kafkasya Cephesi

  2. Çanakkale Cephesi

  3. Suriye-Filistin Cephesi

  4. Hicaz-Yemen Cephesi


228-Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz?


  1. Sivil toplum örgütleri

  2. Milli Egemenlik

  3. Hürriyet ve Eşitlik

  4. Çoğulculuk
229

Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?


 

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

 

B) Milli Kongre Cemiyeti

 

C) Kilikyalılar Cemiyeti

 

D) Teali İslam Cemiyeti


230-

Atatürk'ün bütün başarılarının temelinde yatan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 

A) Türk Milletine olan güveni B) Askeri yeteneği

 

C) İdealist oluşu D) Cesareti231-Sivas Kongresi’nin “Ulusal bir kongre” olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kongreye katılımın çok olması

b-Erzurum kongresine katılan bazı delegelerin bu kongreye de katılması

c-Vatanın her yöresinden gelen delegelerle toplanması

d-Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
232-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi gelişmelerinden biri değildir?

a-Kongrelerin toplanması

b-Genelgelerin yayınlanması

c-Misak-ı Milli’nin kabulü

d-1.İnönü savaşı

233- Kuva-yı Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuva-yı Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur.
Parçaya göre, Kuva-yı Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

a-Direniş amacı ile kurulan birlikleri toparlama.

b-Kurulacak yeni yöntemin ilkelerini anlatma.

c-Türk insanında mücadele bilici oluşturma.

d-Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma.
234-Mustafa Kemal, yurdumuzun işgal edilmek istendiği günlerde Türk milletini aynı amaç etrafında topladı. Türk milletine milli benlik duygusu aşıladı.
Yukarıdaki parçaya göre Atatürk’ün hangi kişisel özelliği vurgulanmaktadır?


 1. İyi bir eğitimci oluşu.

 2. Çok yönlü oluşu.

 3. Birleştirme ve bütünleştirme gücü.

 4. Açık sözlü oluşu.


235- Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenerek milli mücadeleyi tüm yurda mal etmek üzere ilk çağrı yapıldı ve Kurtuluş Savaşı bireysel ve bölgesel bir mücadele olmaktan çıkarıldı.

Yukarıdaki özelliklerle aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir?
A) Erzurum Kongresi

B)Amasya Genelgesi

C)Sivas Kongresi

D)Havza Genelgesi
236-I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Balkan savaşı- Trablusgarp savaşı

B) Sanayi inkılabı- Fransız İhtilali

C) Rönesans - Reform

D) Panislamizm – Alsas- Loren savaşı

237-Atatürk askerlik hayatında aşağıdaki yerlerin hangisinde bulunmamıştır?


a)   Şam
b)   Trablusgarb
c)   Çanakkale
d)   İtalya

238-Mondros Ateşkes antlaşmasında “Doğuda 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir.” maddesi vardır.
Bu maddeye göre aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir?


a)   Bingöl
b)   Elazığ
c)   Sivas
d)   Van
239-Atatürk bir konuşmasında” karşıya bakan birinin yalnız önünü görmesi yetmez,ufkun ötesini de görmeli “demiştir.
Burada Atatürk’ün hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur?


a)   Vatanseverliği
b)   Alçakgönüllülüğü
c)   İleri Görüşlülük
d)   İdealistlik
240- 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir

Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi

C) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi
241-: Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur?
A) Zararlı dernekler B) Yunanlılar’ın İzmir’i işgal etmesine

C) Fıransızlar’ın Adana’yı işgal etmesine D) TBMM’nin açılmasına
242-Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 icon‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt...

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 icon1-Medreselerde eğitim-öğretim sürecinden sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 iconDÜnya demokrasi

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 iconVatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 iconDOĞrudan yabanci yatirimlarda yabanci uyruklu personel iSTİhdami hakkinda yönetmeliK

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 iconS-3-Balkan Savaşı’nın çıkmasında etkili olan İngiltere’nin Rusya’yı...

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 iconDünyada meydana gelen şu olaylardan etkilenmiştir: Fransız İhtilali...

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 icon1. Bütün devletlerin iş birliğini gerektiren bir sorun olan küresel...

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 iconGenelge ekinde (EK: 2) yer alan ihracat kredi ve ihracat kredisi...

207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir a Meşrutiyet b Yarı doğrudan demokrasi c Oligarşi d Doğrudan demokrasi 208 icon1. İşsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com