“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.”


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3

DEVRİMLER (YGS)
 1. “Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.”

Buna göre Türk Devrimi hangi özelliği ile Fransız ve Rus devrimlerinden ayrılmaktadır.   1. Zulüm ve baskı düzenine son verip, vatandaşlara siyasal haklar getirmesi

   2. Ulusal bağımsızlıkla ulusal egemenliği birlikte gerçekleştirmesi

   3. Eski yönetimi yıkıp yerine yeni bir yönetim getirmesi

   4. Halkın yaşam biçimini değiştirmesi

   5. Ayrıcalıklı olanların egemenliğine son verip, halkın yaşam düzeyini yükseltmesi

(1981 / ÖSS )


 1. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, mezhep ve tarikat ayrılığı yüzünden, bölünmelere kadar giden kardeş kavgaları olmuştur.

Cumhuriyet döneminde getirilen yeniliklerin hangisi, bu tür olayları önleyici niteliktedir?   1. Halifeliğin kaldırılması

   2. Öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat Kanunu-nun kabul edilmesi)

   3. Laiklik ilkesinin benimsenmesi

   4. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

   5. Çok partili hayata geçilmesi

(1982 / ÖSS )


 1. Türkiye'de, çağdaşlaşma yolundaki değişmelerin en yoğun olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?A) 1923 – 1933 B) 1933 – 1938 C) 1938 – 1945

D) 1945 – 1950 E) 1950 – 1960

(1982 / ÖSS ) 1. 3 Mart 1924’te Halifelik kaldırılmış, 2 Eylül 1925’te tekke ve zaviyeler kapatılmış, 17 Şubat 1926’da da Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir.


Bu üç değişiklik aşağıdakilerden özellikle hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?   1. Laik devlet düzenini

   2. Cumhuriyet yönetimini

   3. Yurttaşlar arsında eşitliği

   4. Ekonomik kalkınmayı

   5. Ulusal birliği

(1983 / ÖSS )

 1. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir süre tek partili yönetimin sürdürülmüş olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?   1. İnkılâpların yerleşmesini sağlama

   2. Halkın belli bir siyasal olgunluğa erişmesini bekleme

   3. Kalkınma yolundaki gelişmeleri hızlandırma

   4. Tek elden yönetimi, en iyi yönetim biçimi kabul etme

   5. Ulusal birlik ve bütünleşmeyi çabuklaştırma

(1983 / ÖSS ) 1. “Atatürk, Türk tarihini yalnız Osmanlı ve Selçuklu dönemiyle sınırlı olarak değil, çok daha gerilere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeleri için tarihçileri teşvik etmiştir.”

Aşağıdakilerden hangisi böyle bir çalışmanın amacı olamaz?   1. Türklerin çok sayıda devlet ve uygarlık kurmuş olduklarını göstermek

   2. Türklerin, dünyanın eski bir ulusu olduğunu ortaya koymak

   3. Anadolu'da ilk yaşayan kavimlerin Türk olduğunu belgelemek

   4. Türklerin çoğu kez tarihin akışına yön verdiklerini göstermek

   5. Asya uygarlığını yaratanlar arasında Türklerin de bulunduğunu kanıtlamak

(1984 / ÖSS ) 1. I. Türk Kurtuluş Savaşı bütün tutsak uluslara yol gösterici olmuştur.

II. Fransız İhtilalinin getirdiği ilkelerden çoğu diğer devletler tarafından da benimsenmiştir.

III. İngiltere ve Fransa’da başlayan Endüstri İnkılâbı daha sonraları diğer Avrupa devletlerine de yayılmıştır.

Buna göre toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerin evrenselleşmesi neye bağlıdır?   1. Başka toplumların ihtiyaçlarına da cevap vermesine

   2. Değişmeleri yapan devletlerin kalkınmış olmasına

   3. Uygulanmasının kolay olmasına

   4. Büyük devletleri etkilemesine

   5. İletişim araçlarının yaygınlaşmasına

(1984 / ÖSS )

 1. I. İlk TBMM’nin kurulması.

II. Saltanatın kaldırılması

III. Cumhuriyetin kurulması
Türkiye'deki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacı taşımamıştır?   1. Ulusal iradeyi hakim kılmak

   2. Yeni bir devlet kurmak

   3. Anayasal düzeni kurmak

   4. Demokratik yönetimi gerçekleştirmek

   5. Seçim sistemini değiştirmek

(1984 / ÖSS )

 1. Türk kadınlarını, aşağıdaki hakların hangisinde uzun süre bazı Avrupa ülkelerinin kadınlarından daha önde olmuşlardır?   1. Evlenme ve boşanma

   2. Mal mülk edinme

   3. Meslek seçme

   4. Eğitim ve öğretimi sürdürme

   5. Seçme ve seçilme

(1984 / ÖSS )


 1. “Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'deki patrikhaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme bazı günlük işlerde de yetki sahibiydiler.”


Patrikhanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerin hangisiyle son verilmiştir?   1. Laikliğin kabul edildiği

   2. Öğretimin birleştirilmesi

   3. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

   4. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

   5. Türk kadınlarına siyasal hakların verilmesi

(1984 / ÖSS )

 1. “Osmanlı İmparatorluğu’nun Meşrutiyet döneminde 31 Mart ayaklanması, Cumhuriyet döneminde ise Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı olmuştur.”

Aşağıdakilerden hangisi, bu olayların ortak özelliklerinden biridir?   1. Mevcut yönetime karşı olmaları

   2. Kişilere yönelik olmaları

   3. Dış güçler tarafından desteklenmeleri

   4. Toplumun her kesiminden insanların katılması

   5. Kırsal yörelerden başlamaları

(1985 / ÖSS )

 1. “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir.”


Atatürk'ün bu sözleri öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmuştur?   1. Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi

   2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

   3. Kadınlara siyasal haklar tanınması

   4. Milli ekonominin kurulması

   5. Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi

(1985 / ÖSS ) 1. Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi en az olan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?   1. Öğretimin birleştirilmesi

   2. Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi

   3. Medreselerin kapatılması

   4. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

   5. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

(1985 / ÖSS )

 1. Atatürk döneminde Türkiye'de tarım, ticaret, endüstri ve bayındırlık işlerinin bir bütün olarak ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   1. Bu alanlardaki gelişmelerin birbirine bağlı olması

   2. Halktan alınan ağır vergilerin kaldırılmak istenmesi

   3. Dış kaynaklardan kredi almanın kolaylaşmış olması

   4. Halkçılık ilkesinin yaygın olarak uygulamaya konması

   5. Türkiye'nin bir tarım ülkesi haline getirilmek istenmesi

(1986 / ÖSS )

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal ile Türk Milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?   1. Cumhuriyetin kurulması

   2. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

   3. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması

   4. Kadınlara siyasal haklar tanınması

   5. Kurtuluş Savaşı döneminde mahalli derneklerin kurulması

(1987 / ÖSS )


 1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Darülfünun’un kurulmasına ve fesin dışarıdan alınmasına karşı çıkan zihniyet, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Darülfünun’un ve fesin kaldırılmasına da karşı çıkmışlardır.

Bu zihniyetteki kişilerin hangisine karşı oldukları söylenebilir?   1. Devlet yönetimine

   2. Yeni gelişmelere

   3. Her türlü eğitime

   4. Sınırların genişletilmesine

   5. Geleneklerin korunmasına

( 1987 / ÖSS )

 1. Uluslar arası ekonomik ilişkilerde, aşağıdaki inkılâplardan hangisi Türkiye'ye önemli kolaylıklar sağlamıştır?   1. Kadınlara siyasi haklar tanınması

   2. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

   3. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

   4. Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi

   5. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

( 1987 / ÖSS ) 1. Türkiye'de “saltanat” ve “ulusal devlet” taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar?

A) 1908–1912 B) 1915–1928 C) 1920–1923

D) 1923–1925 E) 1925–1928

( 1988 / ÖSS )


 1. Türkiye'de şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?   1. Devletçilik politikasının

   2. Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasının

   3. Dış ticarete ağırlık verilmesinin

   4. Kadınlara siyasal haklar tanınmasının

   5. Çok partili demokrasiye geçilmesin

( 1988 / ÖSS )


 1. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, Türkiye'de kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik haklar alanında eşitlik sağlama amacını gütmektedir?   1. Öğretimin birleştirilmesi

   2. Halifeliğin kaldırılması

   3. Cumhuriyetin ilan edilmesi

   4. Medeni Kanunun kabul edilmesi

   5. Saltanatın kaldırılması

( 1989 / ÖSS ) 1. Anadolu'nun Batılı devletlerin hammadde kaynağı ve pazarı olma durumundan kurtarılması amacıyla atılmış olan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?   1. Aşar vergisinin kaldırılması

   2. Kapitülasyonların kaldırılması

   3. İhracatın kontrol edilmesi

   4. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

   5. Gümrük vergilerinin yükseltilmesi

( 1990 / ÖSS ) 1. Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.


Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?   1. Kadının yönetime katılmasını sağlama

   2. Aile yapısında değişiklik yapma

   3. Kadınlar arasında okur-yazar oranını artırma

   4. Çok partili hayata geçme

   5. Seçime katılmayı zorunlu hale getirme

( 1991 / ÖSS )

 1. Türkiye'de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi, 1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar TBMM’de kabul edilmiştir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?   1. Devletçilik ilkesinin yaygın olarak uygulanmaya konulduğunun

   2. Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin

   3. Sosyal sorunların ortadan kalktığının

   4. Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin

   5. Siyasi bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin

( 1993 / ÖSS )


 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, eski saat sistemi bırakılarak günümüz saat sisteminin esas alınmasına ve medreselerin kapatılarak çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin yasalar kabul edilmiştir.


Bu yasaların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?   1. İkilikleri ortadan kaldırma

   2. Ticari ilişkileri kolaylaştırma

   3. Eğitimi yaygınlaştırma

   4. İlköğretimi zorunlu hale getirme

   5. Tarih olaylarının karşılaştırılmasında kolaylık sağlama

( 1994 / ÖSS )


 1. 1925 – 1930 yılları arasında TBMM’de yalnız Cumhuriyet Halk Fırkası’nın milletvekilleri vardı.


Bu durum, Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini güçleştirmiştir?   1. Seçimlerin yenilenmesini

   2. Hükümetin denetlenmesini

   3. İnkılâpların yapılmasını

   4. Cumhurbaşkanının seçilmesini

   5. Hükümetin kurulmasını

( 1994 / ÖSS )

 1. Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ve ileriye dönük değişmesine inkılâp diyoruz.


Aşağıdakilerden hangisi inkılâp niteliğinde bir gelişme değildir?   1. Osmanlı İmparatorluğu yerine ulusal egemen-liğe bir devletin kurulması

   2. Arap harfleri yerine yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

   3. Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi

   4. Mecelle yerine Medeni Kanun’un kabul edilmesi

   5. Fes ve benzeri başlıkların yasaklanarak şapka giyilmesi

( 1995 / ÖSS )

 1. Türk Medeni Kanunu ile vatandaşlara çoğu konularda önemli haklar tanınmış, bu hakların kavranıp uygulanmasında daha sonra çıkarılan kadınlara seçme-seçilme hakkı veren kanun, Soyadı Kanunu gibi kanunlar da etkili olmuştur.


Bu durum Türk inkılâbının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?   1. Yapılan yeniliklerin birbirini tamamlamasının

   2. Dünyaya örnek olmasının

   3. Ulusal egemenliğe dayanmasının

   4. Kültürel özellikleri korumasının

   5. Dünya barışına katkıda bulunmasının

( 1995 / ÖSS ) 1. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur.


Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıda-kilerden hangisine bağlıdır?   1. Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılmasına

   2. Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına

   3. Dil öğretiminde birlik sağlanmasına

   4. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopuklukların giderilmesine

   5. Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına

( 1995 / ÖSS )

 1. - Lozan Barış Antlaşması’nın 48. maddesi, Türkiye'de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine uygundu. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması’ndaki haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu hükümlerine uymak istediklerini bildirmişlerdir.

- Öğretimin birleştirilmesi yasası ile, okullar yanında varlıklarını sürdüren medreseler kapatılmış, azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” icon5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin...

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” iconSanayi Devrimi Sonrasında Dünyada Ekonomik Gelişmeler

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” iconHarf devriMİ’ne bakilirsa lozan da bir hezîmet olabiLİR!

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” iconAİlenin korunmasi ve kadina karşI ŞİddetiN

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” icon1925: “karşi-devriMCİLİĞİn tasfiyesi” ve yönetsel kuruluş

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” iconKente Karşı İşlenen Suçlar” Fotoğraf Yarışması

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” iconIKLim degiSiKLiGi tehdiDine karsi, istanbul manifestosu

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” iconKomimder karşi yarişMA: “denek hayvani laboratuari tasarimi” bağimsiz fiKİr yarişmasi

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” icon27 subat pazartesi gunu hema a. S'Nin termik satraline karsi galatasaray liSE'Si onundeyiZ

“Fransız Devrimi, krallığa ve soylulara karşı, Rus Devrimi çarlığa ve soylulara karşı, Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.” iconTürkiye Basketbol Federasyonu’nun müsabakalarda dopinge karşı verdiği...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com