Kurtuluş savaşI / cepheler ygs


o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

KURTULUŞ SAVAŞI / CEPHELER YGS)
 1. “Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda Sovyet Rusya:
  1. Anadolu'daki ulusal bağımsızlık çabalarını desteklemiştir.

  2. Dışişleri Bakanı’nın 16 Mart 1921’de TBMM Hükümeti adına İtalya, İngiltere ve Fransa ile görüşmeler yapmasını protesto etmiştir.

  3. TBMM Hükümeti’nin 20 Ekim 1921’de Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması’nı protesto etmiştir.

Sovyet Rusya'nın bu davranışlarından nasıl bir sonuç çıkarılabilir?   1. TBMM Hükümeti’nin Batı ile sıkı ilişki kurmasını istemediği

   2. Türkiye'deki ulusçuluk akımlarından çekindiği

   3. TBMM Hükümeti’ni dışarıda ve içerde güçsüz bırakmak istediği

   4. Bağımsız bir Türk Devleti'nin kurulmasını istemediği

   5. TBMM Hükümeti’ni bu devletlere karşı korumaya çalıştığı

( 1981 / ÖSS ) 1. “Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Savaşı’nda ordu komutanından savaş bölgesindeki bütün kuvvetlerin emrine verilmesini, Sakarya Savaşı’nda da TBMM’den Başkomutanlıkla birlikte Meclis’in yetkilerini istemiştir.”


Bu istekler onun kişiliğinin hangi yönüne örnek gösterilebilir?   1. Açık sözlülüğüne

   2. Titizlik ve güç tutkusuna

   3. İnandırma gücüne

   4. Tez canlılığına

   5. Kendine olan güvenine

( 1981 / ÖSS ) 1. Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda samimi yurtseverler arasında laikliğe karşı olanlar, saltanat ve hilafet yanlıları da vardı.


Mustafa Kemal Paşa’nın böyle farklı düşüncede olan kişileri tek amaçta birleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?   1. İstanbul Hükümeti’nin dışında yeni bir hükümet kurması

   2. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin düşmanlar tarafından dağıtılmasını protesto etmesi

   3. Yurtseverlik duygusunun gelişmesine önem vermesi

   4. İstanbul Hükümeti emrinde önemli görevler almış olması

   5. Yurdun kurtarılmasına öncelik vererek, devrimleri sonraya bırakması

( 1981 / ÖSS )

 1. İnönü Savaşları’nı kazanan TBMM Ordusu, Batı Anadolu'yu düşmandan temizleme hareketine girişmemiş, bu amaç, daha sonra Başkomutanlık Meydan Savaşı’yla gerçekleştirilmiştir.


İnönü Savaşları’nın Kurtuluş Savaşımız içinde başlıca rolü ne olmuştur?   1. İstanbul Hükümeti’nin desteğini sağlama

   2. TBMM kuvvetlerinin savaş gücünü sınama

   3. Düşmanın gücü hakkında bilgi edinme

   4. İtilaf Devletleri’ni, Yunanistan’ı desteklemekten caydırma

   5. Düşmanı oyalayarak zaman kazanma

( 1982 / ÖSS ) 1. İlk TBMM Hükümeti:
  1. I.ve II. İnönü Savaşları’nı kazanması üzerine Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması’nı,

  2. Sakarya Meydan Savaşı’nı kazanması üzerine Fransa ile Ankara Antlaşması’nı,

  3. Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazanması üzerine de İtilaf Devletleriyle Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı yapmıştır.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?   1. TBMM Hükümeti, haklarını savaşarak alma yanlısıdır.

   2. Sovyetler Birliği ile Fransa, yunanlılara karşıdır.

   3. Sovyetler Birliği ile Fransa, Türklerle savaşı göze alamamışlardır.

   4. TBMM Hükümeti, varlığını askeri alandaki başarılarıyla kabul ettirmiştir.

   5. Sovyetler Birliği, İtilaf Devletlerini TBMM Hükümeti ile antlaşmaya zorlamıştır.

( 1982 / ÖSS )


 1. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği günlerde Batı Anadolu'daki Kuvayı Milliye birliklerine bir emir gönderilerek, suçlu görülen yurttaşların cezalandırılmaması, bu yurttaşların İstiklal Mahkemesine verilmesi istenmiştir.


Bu emrin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?   1. Devlet otoritesini gerçekleştirme

   2. Suçluların cezalandırılmasını geciktirme

   3. Ulusal birliklerin savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma

   4. Halkın Kuvayı Milliye’ye olan güvenini koruma

   5. Suçluyu suçsuzdan ayırma

( 1982 / ÖSS )

 1. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir ?   1. Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir.

   2. Doğu Trakya’nın devir teslim işi İtilaf Devletlerinin memurları aracılıyla otuz gün içinde yapılacaktır.

   3. Lozan Konferansı’nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya’da sekiz bin asker bulunduracaktır.

   4. İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi yönetimine bırakılacaktır.

   5. İtilaf Devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlaşması’na kadar İstanbul’da kalacaktır.

( 1983 / ÖSS )

 1. Aşağıdakilerden hangisi, “düşmanın silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek” amacıyla yapılmıştır ?   1. Balkan Savaşı

   2. Çanakkale Savaşı

   3. İnönü Muharebeleri

   4. Sakarya Meydan Muharebesi

   5. Büyük Taarruz

( 1983 / ÖSS )

 1. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın, “İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti yönetimine bırakılacaktır” hükmü, Osmanlı Devleti'nin ne olacağını gösteriyordu?   1. Hukuken sona ereceği

   2. Küçük bir devlet olarak kalacağını

   3. TBMM Hükümeti’ne bağımlı olacağını

   4. TBMM Hükümeti ile birlikte hareket edeceğini

   5. Anlaşma Devletleri’ne bağımlı kalacağını

( 1984 / ÖSS ) 1. Kurtuluş Savaşımızın sonunda, milli çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere onaylatmak amacıyla Lozan’a İsmet Paşa’nın (İnönü) gönderilmesinde O’nun hangi başarısı daha etkili olmuştur?   1. I. ve II. İnönü Savaşlarını kazanması

   2. Türkiye'de düzenli ordu kurulmasına katkısı

   3. Mudanya Ateşkes Antlaşmasında milli çıkarlarımızı korumuş olması

   4. Mustafa Kemal Paşa’nın güvenini ve arkadaşlığını kazanması

   5. Çerkez Ethem isyanını bastırması

( 1984 / ÖSS )

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması’na, önemli bir uluslar arası antlaşma niteliği kazandırmaktadır?   1. Bu antlaşmayı bütün dünya devletlerinin imzalamış olması

   2. Bu antlaşmanın, geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi

   3. Bu antlaşmanın, uzun süren görüşmeler sonunda yapılmış olması

   4. Bu antlaşmanın birçok antlaşmaya örnek teşkil etmesi

   5. Bu antlaşmayla ilgili tarafların tüm isteklerinin gerçekleşmemiş olması( 1984 / ÖSS ) 1. Ağustos 1921’de çıkan bir yasada “”Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM’nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir” denilmektedir.


Bu yasa, Mustafa Kemal Paşa’ya, hangi gücü sağlamıştır?   1. Saltanatı kaldırma

   2. İnkılâpları gerçekleştirme

   3. Devlet işlerinde tek başına hareket edebilme

   4. Cumhurbaşkanı seçilebilme

   5. Meclisteki farklı grupları birleştirme

( 1985 / ÖSS )


 1. I. Dış barışın esaslarının belirlenmesi

II. Türk Devleti’nin tanınması

III. Kapitülasyonların kaldırılması

Yukarıdaki sorunlar, hangi antlaşmayla çözüme kavuşturulmuştur?


   1. Ankara Antlaşması

   2. Moskova Antlaşması

   3. Lozan Barış Antlaşması

   4. Mudanya Ateşkes Antlaşması

   5. Gümrü Antlaşması

( 1985 / ÖSS )


 1. Lozan Konferansı’nın birinci döneminde uzun tartışmalara yol açan konulardan biri kapitülasyonlardı. Çünkü, imtiyazlı devletler kapitülasyonların devamını istiyorlardı.


Bu durum, imtiyazlı devletlerin aşağıda-kilerden hangisini kabul etmek istemediklerini göstermektedir?   1. Savaşın sona erdiğini

   2. Demokratik ilkelerin gerekliliğini

   3. Uluslar arası ilişkilerin önemini

   4. Ekonominin, siyasal ilişkileri etkilediğini

   5. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını

( 1987 / ÖSS )

 1. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Mustafa Kemal , “Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir” görüşünü savunuyordu.


Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz?   1. İstanbul'un işgal edilmesi

   2. Milli Mücadele hareketinin güç kazanması

   3. Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup komutanlığından ayrılması

   4. Anadolu'da düzenli ordunun kurulması

   5. Osmanlı Devleti'nin işgaller karşısında etkisiz kalması

( 1988 / ÖSS )


 1. İlk TBMM döneminde, devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?   1. Tarım ve hayvancılık

   2. Ticaret

   3. Sanayi

   4. Milli Savunma

   5. Ulaşım ve haberleşme

( 1989 / ÖSS )


 1. TBMM Hükümetinin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı antlaşma, Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamış ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.


Burada sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?   1. Lozan Barış Antlaşması

   2. Gümrü Antlaşması

   3. Kars Antlaşması

   4. Moskova Antlaşması

   5. Ankara Antlaşması

( 1989 / ÖSS )


 1. İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’na ve Lozan Barış Görüşmesi’ne hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de TBMM Hükümeti’ni davet etmişlerdir.


İtilaf Devletleri’nin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?   1. TBMM’yi destekleme

   2. İstanbul Hükümeti’ne duyulmadığını göstermek

   3. İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak

   4. Demokratik bir tutum ortaya koymak

   5. İki hükümeti uzlaştırmak

( 1991 / ÖSS )

 1. İlk TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.


Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?   1. İtilaf Devletleri’nin TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek

   2. Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek

   3. Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek

   4. Komşu devletlerin güvenini kazanmak

   5. Kanun-i Esasi’den yararlanmayı sürdürmek

( 1991 / ÖSS )

 1. Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu antlaşmanın uluslar arası düzeyde önemli bir belge haline gelmesinde en az etkilidir?   1. Çok sayıda devlet tarafından imzalanması

   2. Türkiye'nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması

   3. Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandıran hükümler içermesi

   4. Boğazlar için, çeşitli devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimini getirmesi

   5. Türkiye'de cumhuriyetin ilanına ortam hazırlaması

( 1991 / ÖSS ) 1. 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan yeni Türk Devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu olumsuz tepkilere bir örnektir?   1. Afganistan ile TBMM arasında dostluk antlaşması imzalanması

   2. İtalyanların işgal ettikleri yerlerden çekilmesi

   3. Londra Konferansı’na TBMM Hükümeti’nin de çağrılması

   4. Sovyet Rusya’nın TBMM ile Moskova Antlaşması’nı imzalaması

   5. İtilaf Devletlerinin Anadolu'da TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemesi

( 1992 / ÖSS ) 1. Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa’nın müttefiki olan İngiltere’yi tedirgin etmiştir.

İngiltere’nin bu tedirginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   1. Yunanlıların Sakarya’ya kadar ilerlemesi

   2. Yeni Türk Devleti'nin daha güçlü hale gelmesi

   3. Anlaşmazlıkların çok uluslu toplantılarda çözülmesi

   4. Demokratik rejimlerin tehlikeye düşmesi

   5. Hatay’ın Türkiye sınırları dışında kalması

( 1992 / ÖSS )

 1. Mustafa Kemal, Başkomutanlık Yasası’nın yürürlük süresinin 20 Temmuz 1922’de tekrar uzatılmasını istememiştir. Buna rağmen Meclis, Başkomutanlığın süresiz olarak Mustafa Kemal’de kalmasına karar vermiştir.


Meclis’in bu kararı almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?   1. Halkın orduyu desteklemesi

   2. Başkomutanın aynı zamanda Meclis Başkanı olması

   3. Meclis’te bazı grupların oluşması

   4. Meclis’te yeni bir anayasa için çalışmaların başlaması

   5. Başkomutana duyulan güvenin artması

( 1994 / ÖSS )

 1. İngiltere Anadolu'daki milli hareketi Osmanlı Hükümeti’ne karşı basit bir ayaklanma sayıp TBMM Hükümeti’ni tanımamayı sürdürürken, Fransa TBMM Hükümeti’ne anlaşma önerisinde bulunmuştur.


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?   1. İngiltere ve Fransa’nın Avrupa’nın büyük devletleri olduğunun

   2. Fransa’nın sömürgeci anlayıştan vazgeçtiğinin

   3. Fransa’nın Osmanlı Devleti'ni tanımadığının

   4. İngiltere ile Fransa arasında görüş ayrılığı olduğunun

   5. Fransa’nın etnik ayrımcılığı desteklediğinin

( 1995 / ÖSS )

 1. Kurtuluş Savaşı döneminde İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu.


Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?   1. Yasa yapma

   2. Hükümet kurma

   3. Yargılama

   4. Savaş ve barışa karar verme

   5. Ekonomik gereksinimleri karşılama

( 1997 / ÖSS )


 1. Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur” ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?   1. Ankara Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması

   2. Osmanlı Hükümeti varken TBMM’nin yeni bir hükümet kurması

   3. Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a çağrılması üzerine TBMM’nin saltanatı kaldırması

   4. TBMM’nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova’ya göndermesi

   5. Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hükümeti’nin birlikte katılması

( 1997 / ÖSS )

 1. Mudanya görüşmelerinde Fransız temsilcisi Trakya’nın TBMM Hükümeti’ne teslim edilme-sini kabul ederken, İngiliz temsilcisi ise, buna şiddetle karşı çıkmış, İtalyan temsilcisi ise, bu konuda hükümetinden bilgi alması gerektiğini bildirmiştir.Anlaşma Devletlerinin bu tutumlarına dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?   1. Fransa TBMM Hükümeti’nin yanında yer almıştır.

   2. İngiltere İtalya’nın politikasını desteklemiştir.

   3. İtalya temsilcisi, görüşmelere hükümetinden izin almadan katılmıştır.

   4. Fransa, İngiltere ve İtalya İstanbul Hükümeti’ni desteklemiştir.

   5. İngiltere TBMM’nin varlığını tanımamıştır.

( 1997 / ÖSS )


 1. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Mustafa Kemal, “Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir” görüşünü savunuyordu.Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz?   1. İstanbul'un işgal edilmesi

   2. Milli Mücadele hareketinin güç kazanması

   3. Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup komutanlığından ayrılması

   4. Anadolu'da düzenli ordunun kurulması

   5. Osmanlı Devleti'nin işgaller karşısında etkisiz kalması

( 1988 / ÖSS )

 1. Lozan Antlaşması ile, Türkiye'de yaşayan azınlıklara bazı haklar tanınmıştır. Ancak bu antlaşmada, Fener Patrikhanesi’nden ve onun, azınlık oluşturan Rumların temsilcisi ve koruyucusu olduğundan söz edilmemiştir.


Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?   1. Rum azınlıkların siyasi hakları kısıtlanmıştır.

   2. Fener Patrikhanesi, Rumların en büyük patrikhanesi olma özelliğini kaybetmiştir.

   3. Türkiye'de yaşayan yabancılar da azınlık statüsündedir.

   4. Rum azınlıklara, diğer azınlıklardan daha çok ayrıcalık tanınmıştır.

   5. Fener Patrikhanesi’nin siyasal ayrıcalığı yoktur.

( 1998 / ÖSS )

 1. Sevr Antlaşması’nın bir maddesine göre, Osmanlı uyruğundaki herhangi bir kişi, Anlaşma Devletlerinin vatandaşlığına geçebilecek, vatandaşlık değiştirdiği tarihten itibaren kapitülasyonlardan yararlana-bilecekti.Aşağıdakilerden hangisi, bu yolla ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?   1. Osmanlı ekonomik hayatında daha fazla etkinlik kazanmak

   2. Yabancıların, ülkelerine dönmelerini çabuklaştırmak

   3. Merkezi otoriteyi kurmak

   4. Osmanlı Devleti’ni azınlıklar arasında eşitlik sağlamaya zorlamak

   5. Kapitülasyonların kapsadığı alanları artırmak

( 1998 / ÖSS )


 1. Anlaşma Devletleri,
  1. 1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti’nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal’in veya O’nun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunması istenmişler,

  2. 1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümeti’ni birlikte çağırmışlardır.


Bu iki durum, 1921’den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Analaşma Devletleri’nin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir?   1. Sevr Antlaşması’nın geçerliği

   2. Osmanlı Devleti’nin temsil edilme hakkı

   3. Anadolu Hareketi-Osmanlı Devleti ikiliğini sürdürülmesi

   4. TBMM’nin gücü

   5. Konferansa katılacak taraflar

( 1999 / ÖSS )

 1. Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ve Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde şu hükümler yer almıştır:
  1. Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlendirilmesinin engellenmesi

  2. İki taraf birlikleri arasında 10 km’lik, askerden arındırılmış bir alan bırakılması

  3. Müttefikler arası bir komisyonun Türk ordusunu ve askeri durumunu denetlemesi


Bu hükümlerden hangileri, öneride Yunanistan’ın gözetilmiş olduğunu gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

( 2000 / ÖSS )

 1. İsmet İnönü, Lozan Konferansı’nın iç tüzük çalışmalarında,  1. Türkçe’nin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını

  2. “Karadeniz’de kıyısı olan devletler” ifadesi yerine bu devletlerin adının yazılması

  3. Komisyon başkanlarından birini de İngiltere, Fransa ve İtalya’nın yanında Türkiye'ye verilmesini önermiştir.


Bu önerilerden hangileri, İsmet İnönü’nün konferansta uluslar arası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

( 2000 / ÖSS )


 1. I. Yöre halkının ve milis güçlerinin Urfa’yı Fransızlara karşı başarıyla savunması

II. İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması

III. İstanbul Hükümeti’nin Amasya Protokolleriyle Kuvayı Milliye’yi tanıması

gelişmelerinden hangilerinin ülkede birlik ve beraberliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılımı artırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve II I

( 2002 / ÖSS ) 1. İsmet İnönü Lozan Konferansı’nın açılışında söz alarak “Çok ıstırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” demiştir.İsmet İnönü’nün bu sözü,


  1. Öteki milletlerle eşit olmayı isteme

  2. Düşüncelerini açıklamaktan çekinme

  3. Milletini yüceltme

yönündeki tutumlardan hangilerini benimsediğinin göstergesi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

( 2002 / ÖSS )


 1. Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı’nda Afganistan ve Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında paktlar oluşturma yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda bazı antlaşmalar imzalanmıştır.

Sovyet Rusya’nın bu tutumu, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?   1. Uluslar arası ilişkilerde etkili olmak istendiğinin

   2. Rus halkının tam desteğini aldığının

   3. Türkiye'yi tanıyan devlet sayısını sınırlamaya çalıştığının

   4. Müslüman ülkeler üzerinde nüfuzunun azaldığının

   5. Anlaşma Devletleri ile yakınlaşmak istediğinin

( 2002 / ÖSS )

 1. Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hazırladığı. “Adli İdare Beyannamesi’nde, TBMM Hükümeti’nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu; bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.


Türk heyetinin bu beyannameyle,


  1. TBMM Hükümeti’nin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu,

  2. Türkiye’nin, iç işlerine karışılmasını istemediği,

  3. Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği

görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

( 2003 / ÖSS )


 1. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ahmet İzzet başkanlığında oluşturulan Osmanlı Heyeti’yle 5 Aralık 1920 tarihinde Bilecik’te görüşmüşlerdir. O günün tanınmış devlet adamlarından oluşan bu heyeti daha sonra Mustafa Kemal trenle Ankara’ya götürmüştür.


Mustafa Kemal’in Osmanlı heyetini Ankara-ya götürmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz?


   1. Ankara ile İstanbul Hükümetlerinin uzlaştığı izlenimi yaratmak

   2. İstanbul Hükümeti’nin Kuvayı Milliye’ye katılanlar hakkında verdiği kararların uygulanmasını geciktirmek

   3. Osmanlı Heyeti’nin önerilerini uygulamak

   4. Kendisine olan kamuoyu desteğini artırmak

   5. Osmanlı Heyeti’nin ulusalcılara katıldıkları görüntüsü vermek

( 2004 / ÖSS ) 1. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye’deki yabancı okulların binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yalnız bu bilgiye dayanılarak,


  1. yabancı okullarda öğrenim görme isteğinin değişmediği,

  2. eğitim ve öğrenim devletin denetiminde olduğu,

  3. Türk kültürünün gelişmesine gereken önemin verildiği

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

( 2005 / ÖSS )

 1. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra, Anlaşma Devletleri'nin Londra Konferansı'nı düzenlemesinin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?   1. TBMM Hükümeti'yle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin

   2. TBMM'nin güçlenmesinden endişe duyduklarının

   3. TBMM Hükümeti'yle İstanbul Hükümeti'ni uz!aş­tırmak istediklerinin

   4. TBMM'yi tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunun

   5. Misak-ı Milli’yi tanıdıklarının

(2006 / 1 ) 1. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?   1. TBMM’nin haklılığı temel alması

   2. Sovyet Rusya’nın Boğazların anlaşma devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması

   3. Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek istemesi

   4. Anlaşma devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması

   5. İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cumhuriyetinin kurulması

(2007 / 1 )


 1. Anlaşma Devletlerinin Lozan’da toplanacak konferansa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümetini de çağırması üzerine, TBMM hükümeti anlaşma devletlerine, konferansta İstanbul hükümeti temsil edilirse katılmayacağını bildirmiştir.

TBMM Hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden hangisini engellemek istediği savunulabilir?   1. Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetini tanımayı sürdürmesini

   2. Barış görüşmelerine ara verilmesini

   3. Anlaşma Devletlerinin TBMM hükümetini yalnız bırakmamasını

   4. Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket etmesini

   5. İstanbul Hükümetinin bazı üyelerini değiştirmeden konferansa katılmasını

(2007 / 1 )

 1. Londra Konferansı’nda, Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş, bu önerileri Türk delegeler Ankara’ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir.


Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?   1. Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)’’nin uygulamaya konması

   2. Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak istemesi

   3. Türkiye’nin Misakımillî’yi dünya kamuoyuna duyurması

   4. Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması

   5. Anlaşma Devletlerinin Yunanistan’ı kışkırtması

(2008/1)

 1. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyle ilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?   1. Azınlık hakları

   2. Kapitülasyonlar

   3. Boğazların yönetimi

   4. Yunanistan ile sınırı

   5. Borçların ödenme biçimi

(2008/1) 1. Kurtuluş Savaşı’nda,

      • Sovyet Rusya’nın, Anlaşma Devletlerinin Anadolu’dan yapabilecekleri saldırıya engel olmak için TBMM Hükümetini tanıması ve desteklemesi,
      • Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren Bölgesi konusunda, Almanya’ya yakınlık gösteren İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla, Fransa’nın TBMM Hükümetiyle ateşkes imzalaması

gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir? 1. Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket ettiğinin

 2. Aynı rejimde olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde olduklarının

 3. Devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin

 4. Güçlü devletlerin, güçsüz devletleri sömürdüğünün

 5. TBMM Hükümeti’ni tüm komşu devletlerin desteklediğinin

(2009 /1)


 1. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda Misakımillî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır. Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha sonra Anlaşma Devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi güçlenince, milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.


Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının bir sonucu olduğu savunulabilir?


   1. Kabine sistemine geçilmesine

   2. Seçim sisteminde değişiklik yapılmasına

   3. Mecliste bir muhalefet partisinin kurulmasına

   4. Mecliste görüşmelerin uzamasına

   5. İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek istenmesine

(2009 /1)


 1. I. Grup: .

II. Grup: .
  1. İstanbul Hükümetinin halkın dinî duygularını kötüye kullanması

- Aznavur Ayaklanması  1. Anadolu'da bazı ailelerin gücü ve otoriteyi ellerine
   geçirip TBMM'nin emirle­rine karşı gelmesi


- Millî Kongre Cemiyeti  1. Azınlıkların, bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurmak istemesi


- Delibaş Mehmet  1. Bazı Kuvayı milliye birliklerinin Millî Mücadelede yeni orduya katılmak istememesi


- Demirci Mehmet Efe  1. Yapılan devrimlere karşı çıkılması


- Ali Galip OlayıYukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. grup­ta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) l ve II B) l ve IV C) II ve l

D) III ve V E) IV ve V

( 2010 / YGS ) 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?   1. Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması

   2. Kimi kesimlerin ulusal mücadeleyi dinsizlik olarak tanıtması

   3. Azınlıkların bağımsız devlet kurmak için çalışması

   4. Bazı bölgelerde Kuvayımilliyecilerin disiplinsiz dav­ranması

   5. Anlaşma Devletlerinin ulusal mücadeleyi engel­lemek istemesi

(2011 / YGS) 1. Sakarya Savası kazanılmasına karşın Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan Başkomutan Meydan Savaşı'nın yaklaşık bir yıl sonra yapılma­sına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir? 1. İtalyanların birliklerini Anadolu'dan çekmeye baş­
  laması

 2. Doğu Cephesi'nde fiili mücadelenin sona erme­
  sinin beklenmesi

 3. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-l
  Milliye Emirlerinin çıkarılması

 4. Türk ordusunun eksiklerinin tamamlanması

 5. Ayaklanan Çerkez Ethem birliklerinin dağıtılması

(2011 / YGS)

 1. Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?   1. Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin Batı’da toplanmasının

   2. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik gizli paylaşım anlaşmalarını açıklamasının

   3. Batı bölgesinde bazı Kuvayımilliye yanlılarının TBMM’ye karşı ayaklanmasının

   4. İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak istemesinin

   5. Yunanistan’la Birinci Dünya Savaşı’nda fiilen mücadele edilmemesinin

(2012 / YGS ) 1. Millî Mücadele Dönemi’nde bir İngiliz tarihçinin “Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir.” diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü B) Lozan C) Moskova

D) Ankara E) Kars

(2012 / YGS )YANIT ANAHTARI
     1. A

     2. E

     3. E

     4. E

     5. D

     6. B

     7. D

     8. E

     9. A

     10. C
     1. B

     2. C

     3. C

     4. E

     5. C

     6. D

     7. B

     8. C

     9. B

     10. E
     1. E

     2. B

     3. E

     4. D

     5. C

     6. E

     7. A

     8. C

     9. E

     10. A
     1. D

     2. C

     3. E

     4. E

     5. C

     6. A

     7. D

     8. C

     9. B

     10. B
     1. D

     2. A

     3. A

     4. C

     5. C

     6. E

     7. B

     8. A

     9. D

     10. A

     11. B
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs iconTAÇalan, Nurdoğan; Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin,...

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs iconYgs matematik konulari

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs icon2017 ygs-lys

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs icon1 22. DÜNya savaşI

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs iconUlusal Kurtuluş Savaşının Rizeli Halk kahramanlarından İpsiz Recep'in...

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs iconTalas Savaşı (751) (Abbasiler-Çinliler)

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs iconKatvan savaşı sonucu ele geçirilen yerler

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs iconÇanakkale Savaşı’nın 100’üncü yılında

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs icon6330 TÜRKİye cumhuriyeti İle fiLİSTİn ulusal yönetiMİ lehine fiLİSTİn...

Kurtuluş savaşI / cepheler ygs icon2. 1 İkinci Dünya Savaşı Sonrası ve Demokrat Parti İktidarı (1946-1960)


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com