2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav


o.ogren-sen.com > öykü > Ders
Adı-Soyadı :………………………………… TARİH:……/……/……

Numarası – Sınıfı :…………………………………


SORU SAYISI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOPLAM

TAM PUAN


10


10


10


10


10


5


5


5


5


5


5


555


5

RAKAM

İLE

YAZI İLE

ALDIĞI PUAN


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHÇELİEVLER ........................................LİSESİ 11.SINIF İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI…


S-1) Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçlarını maddeler halinde yazınız?(10P)

S-2) Türk inkılâbını diğer inkılâplardan ayıran özellikler nelerdir?(10P)

S-3) Lozan Barış Konferansına katılan Türk heyeti hangi konularda asla taviz vermemiştir?(10P)

S-4) Sevr ve Lozan barış antlaşmalarını maddeleri açısından kıyaslayınız? (10P)

S-5) Meclis hükümeti sistemi ile kabine sistemi ne şekilde uygulanır?(10P)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız…
S-6) Mustafa Kemal, Millî Mücadele’de Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

B) 1921 Anayasası kabul edildi.

C) Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı.

D) Tekâlifi milliye Emirleri çıkarıldı.

E) Hıyaneti vataniye Kanunu çıkarıldı
S-7 ) İtilaf Devletleri'nin, Lozan Konferansı'na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatı kaldırma

B) Cumhuriyet yönetimini kurma
C) Hilafeti kaldırma

D) Vahdettin'i vatan haini ilan etme
E) Lozan görüşmelerini yarıda bırakma
S-8) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı haklardan biri değildir?

A)Tek eşli evlilik kabul edildi.

B) Resmî nikâh zorunluluğu getirildi.

C) Kadınlara seçme-seçilme hakkı verildi

D) Boşanma şartlara bağlandı..

E)Mirasta kadın - erkek eşitliği sağlandı
S-9) Mustafa Kemal’in isteğiyle kurulan ancak Cumhuriyete karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet Halk Fırkası

B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası

D) İttihat ve Terakki Fırkası
E)Sulh ve selameti Osmaniye Fırkası
S-10) 31 Mart isyanı
—Şeyh Sait isyanı
—Menemen isyanı
Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması B) Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması
C) Batılı güçler tarafından desteklenmesi D) İnkılâpları engellemeye yönelik olması
E) Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olması
S-11) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile
I. Batı Trakya
II. Doğu Trakya
III. Ege Adaları
Yörelerinden hangilerinin geleceği kesinlikle belirlenmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
S-12) I.Doğu Anadolu Bölgesi’nde bozulan huzuru sağlamak amacı ile Takrir-i Sükun Kanunu çıkartılmıştır.
II. İstiklâl Mahkemeleri tekrar kurulmuştur.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik ilk isyan bastırılmıştır.
IV. Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır.

Şeyh Sait ayaklanmasının yukarıdaki sonuçlarından hangileri Türkiye’de çok partili hayata geçişin başarısızlığa uğramasında etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I,II ve III

D) I ve IV E) II ve III
S-13) Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi Türkiye lehine kesin bir sonuca bağlanmıştır?
A) Boğazlar B) Hatay C) Musul

D) Kapitülasyonlar E) Batı Trakya
S-14) Yeni Türk devletini resmen tanıyan devletlerden ilk ikisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Sovyetler birliği-Fransa

B) Fransa-İngiltere
C) Sovyetler Birliği-İtalya

D) İtalya-Fransa
E) Sovyetler Birliği-İngiltere

S-15) Osmanlı Devleti döneminde eğitim alanında azınlık okulları, medreseler, yabancı okulları ve Batılı tarzdaki okullar ayrı ayrı eğitim verdiklerinden yeni yetişen nesiller birbirinden kopuk olarak yetişiyordu.

Cumhuriyet Döneminde olumsuzluğu gidermek için aşağıdaki inkılaplardan hangisi yapılmıştır?

A ) Takvim,saat ve ölçü değişikliği

B ) Saltanatın kaldırılması.

C) Takrir-i Sükun Kanunu

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

E ) Harf İnkılabı

CEVAPLAR

A

B

C

D

E

1

O

O

O

O

O

2

O

O

O

O

O

3

O

O

O

O

O

4

O

O

O

O

O

5

O

O

O

O

O

6

O

O

O

O

O

7

O

O

O

O

O

8

O

O

O

O

O

9

O

O

O

O

O

10

O

O

O

O

O

11

O

O

O

O

O

12

O

O

O

O

O

13

O

O

O

O

O

14

O

O

O

O

O

15

O

O

O

O

O


‘’Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Bazı idealler o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olman bile zafer sayılır. Bu dünyada bırakacağın en büyük miras dürüstlüktür.’’
NOT: Sınav süresi 1 ders saatidir. ( 40 dakika)

Başarılar…

.......................................

Tarih Öğretmeni


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu sosyal biLGİler dersi sinif dönem sinav

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2014-2015 devrek lisesi I. DÖnem lise çAĞDAŞ TÜrk ve dünya tariHİ...

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk iLKÖĞretim okulu t. C.İnkilap...

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2013/2014 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar sosyal biLGİler I. DÖnem I. Yazili sorulari

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 11....

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2013/2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi II. DÖNem I yazili sinav icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili abdurrahman köksaloğlu ortaokulu sosyal...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com