Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3
Tarih Bilimine Giriş

1-Tarih nedir yazınız?

*       Tarihin tanımı ; İnsan topluluklarının her türlü faaliyetlerini Siyasal,sosyal,ekonomik,kültürel,dini ) yer ve zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bilim dalıdır.

 • Bütün yönleriyle insanlığın geçmişini inceler

 • Geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprüdür

 • Tarih insanlığın ortak mirasıdır.

 •   Tarih, insan topluluklarının sosyal,ekonomik,siyasi,kültürel,dini faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini,yer ve zaman belirterek, olayların sebeplerini,gelişmelerini ve sonuçlarını birlikte inceleyen bir bilim dalıdır.

* Tarih sadece geçmişi araştırmakla kalmamakta, geçmişle günümüz ve gelecek arasında bir köprü görevi görmektedir.

* Tarihine sahip çıkmayan,tarihini unutmuş bir millet, hafızasını kaybeden bir insana benzer.

2-Türk tarihini niçin öğrenmeliyiz? Açıklayınız.

* Türk milleti tarihin en eski ve en köklü milletlerinden biridir.Türkler Asya,Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan devletler kurmuşlardır.Bu bölgelerde Türk Dilinin,Türk Sanatının,Türk kültürünün izleri bugün bile sürmektedir.

* MÖ III.YY da Hunlar’la başlayan Türk Tarihi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Atatürk Türk Tarihine büyük önem vermiş "Türk çocuğu ecdadını ( Atasını ) tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" demiş ve zengin Türk Tarihinin ortaya çıkarılabilmesi için 1932 yılında Türk Tarih Kurumunu kurdurmuştur.

* Tarihimizi iyi öğrenmekle ;

 • Vatan,Millet sevgimiz gelişecektir.

 • Millet olarak geleceğe daha güvenle bakabiliriz.

 •  Tarihini tanımayan, iyi bilmeyen milletler dağılmaya yok olmaya mahkumlardır.

3-Tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir?

* TARİH ANLATIMINDA  YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR?

1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.

2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını

belirlememizde gereklidir. Çünkü ; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

4-Tarih anlatımında sebep-sonuç ilişkisinin önemi nedir?

* SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Bütün olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır.her olay kendisinden önceki olayın sonucu kendisinden sonraki olayın sebebidir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.

5-Tarih anlatımında olay ve olgu kavramlarını örnek vererek açıklayınız?

* OLAY NEDİR? OLGU NEDİR?

OLAY:  İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri  alanlarda meydana gelen oluşumlardır.

OLGU:  Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir.

Örnek: Anadolu’nun Türkler tarafından fethi Olay’dır. Anadolu’nun Türkleşmesi  Olgu’dur.

6-Tarih felsefesi nedir?

* TARİH FELSEFESİ NEDİR?: Tarihi deneyimleri, günümüz sorunlarının çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih Felsefesi denir.

7-Tarihin tasnifini(sınıflandırılmasını) örneklerle açıklayarak niçin bu sınıflandırmanın yapıldığını belirtiniz?

* TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)

1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15.  yüzyıl tarihi gibi...)

2)- Mekana(Yer’e) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...)

3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi...)

Tarihi Zamana, Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi, öğretmeyi, araştırmayı kolaylaştırmaktır.

8-Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla hangi yöntemleri kullanır yazınız?

*1)-KAYNAK  ARAMA: 2)- VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİT ETME:

9-Tarih araştırmacısının yararlandığı kaynakları gruplandırarak yazınız?

* Kaynaklar 2’ye ayrılır:

1- Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.

2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır.

Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:

1- Yazılı Kaynaklar:Kitabeler,fermanlar,kanunlar,mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb...

2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar,destanlar, efsaneler, fıkralar, atasözleri örf ve adetler vb...

TARİHİN KAYNAKLARI:

A.           Birinci elden kaynaklar: ikiye ayrılır:

1.             Yazısız kaynaklar: Geçmişe ait tüm arkeolo­jik kalıntılar bu gruba girer.

Bunlar, insan ve hayvan kemikleri (fosiller) Mağara resimlen ve kabartmalar Her türlü kullanım eşyaları Mezarlardır.

2.             Yazılı kaynaklar: Tarihin aydınlatılmasında kesin bilgiler veren kaynaklardır.

Bunlar,Yazıtlar (Kitabeler) Antlaşma metinleri Fermanlar ve beratlar Yazılı tabletler Döneminde yazılmış kitaplardır.

B. İkinci elden kaynaklar: Bu gruba, geçmişe ait bilgilerin sentezi yapılarak yazılan, günümüz tarih kitapları girer.
10-Tarihi verilerin tasnif(sınıflandırma) edilmesi hakkında bilgi veriniz?

* a)Tasnif(Sınıflandırma):Elde edilen bilgiler zamana,mekana ve konuya göre tasnif edilir.

11- Tarihi verilerin tahlil(Analiz) edilmesi hakkında bilgi veriniz?

* b)Tahlil(Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi?Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.

12- Tarihi verilerde Tenkit(Eleştiri) hakkında bilgi veriniz?

c)Tenkit(Eleştiri):Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı,hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.

13-Tarihi verilerde TERKİP (Sentez)(Birleştirme) hakkında bilgi veriniz?

* TERKİP (Sentez)(Birleştirme):Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenip yazılması safhasıdır.

14-Tarihi devirler hangi olayla başlar?(Tarih ne ile başlar)

* Tarih, yazının icadı ile başlar. Yazının, MÖ 3500' lerde Sümerler tarafından bulunduğu bilinmektedir. Yazı'nın bulunmasından önceki döneme Tarih ön­cesi Devirler (Prehistorik), yazının bulunmasından sonraki döneme de Tarih Devirleri denilir.

15-Tarih öncesi (Prehistorik) devirleri yazınız?

* A. TAŞ DEVRİ: Bu devir de kendi arasında üçe ayrılır.

1.  Yontmataş Devri (Paleolitik):2.             Ortataş Devri (Mezolitik):             3.             Cilalıtaş Devri (Neolitik):

B. MADEN DEVRİ: Kullanılan madenlere göre bölümlere ayrılır:

1.             Bakırtaş Devri (Kalkolitik): 2-         Tunç Devri: 3          Demir Devri: 

16- Yontmataş Devri’nin (Paleolitik) özellikleri ve bu dönemin önemli gelişmeleri nelerdir?

*Tarihöncesi devirler içinde en uzun yaşanan dönemdir.

 • insan bu devirde tüketicidir. Avcılık, balıkçı­lık ve toplayıcılık yapar.

 • insanın  doğa  ile  mücadelesi  bu  devirde başlar.

 • Toplumlar arasında yeterli iletişim yoktur. 

 • Mağaralar ve kuytu yerler, yaşam için seçi­len yerlerdir.

 • Kaba taştan yapılan aletler ve mağara   duvarlarındaki resimler tek kalın­tılardır

 • Donemin sonuna doğru Ateş bulunur.

 •  Ateş’in bulunması   bir anlamda uygarlığın başlangıcı olarak kabul edilir.

17- Ortataş Devri’nin (Mezolitik) özellikleri ve bu dönemin önemli gelişmeleri nelerdir?

*        Ortataş Devri (Mezolitik):

 • Neolitik devre geçişi sağlayan bir ara dö­nemdir.

 • insanlar, yaşamlarını yine avcılık ve toplayı­cılık ile sürdürmektedir.

 • Buzul çağları sona ermiş, yeryüzündeki ik­lim  koşulları  günümüz iklimine dönmeye başlamıştır.

18-           Cilalıtaş Devri’nin (Neolitik) özellikleri ve bu dönemin önemli gelişmeleri nelerdir?

*İnsan üretken hale geçer.                                                                

 • Topraklar tarıma açılır.

 • Kalıcı kültür yaratılmaya başlanır.

 • Topraktan kap-kacak yapılır ve seramik sa­natı başlar.

 • ilk yerleşim birimleri oluşturulur.

 •  Hayvanlar evcilleştirilir ve bitki liflerinden elbiseler yapılır.

 • ilk dinsel inançlar ortaya çıkar.

 • İlk ticaret başlar.                                                                

 • Ataerkil bir düzen kurulur.

 •  Köleci toplum  yapısı ortaya çıkar.

 • Günümüzün sosyal yaşam biçimi oluşur

19-Aşağıda verilen kelimelerden en iyi bildiğiniz iki tanesinin açıklamasını yapınız?

- Dolmen – Tümülüs- Höyük- Kurgan - Menhir

* Dolmen  :  Uzunca ve kaba taşların yan yana dizilip üzerine yassıca kaba bir taşın yerleştirilmesiyle oluşan anıtlar.

Tümülüs :  Dolmenlerin toprak yığınıyla örtülüp bir tepe şekline getirilmiş hali.

Höyük    :  Tümülüslere Anadolu’da verilen ad

Kurgan   :  Tümülüslere Türkistan’da verilen isim

Menhir   :  Bir çizgi veya daire etrafında kabaca dikilmiş yüksek taşlardan oluşan anıtlar.

20-Bakırtaş Devri’nin (Kalkolitik) özellikleri ve bu dönemin önemli gelişmeleri nelerdir?

*Maden Devri'ne geçiş dönemidir. Bu devirde Bakır bulunarak, işlen­meye başlanmıştır.Bakır, insanın kullandığı ilk madendir. Doğada saf olarak bulunur. Bu devirde Bakır, günlük hayatın içine girmiş, ancak yumuşak olduğundan ve maden­cilik tekniğinin ilerlemesi ile de Bakır ve Kalay karış­tırılıp Tunç elde edilmiştir.

21-İnsanoğlunun kullandığı ilk maden nedir?

* Bakır, insanın kullandığı ilk madendir.

22-     Tunç Devri’nin özellikleri ve bu dönemin önemli gelişmeleri nelerdir?

 • *

 •  Bu dönemde toplumlar arası  ile­tişim ve ticaret gelişmiştir.

 • ilk yerleşim birimleri, şehir devletlerine dönüşmüştür.


23- Demir Devri’nin  özellikleri ve bu dönemin önemli gelişmeleri nelerdir?

 •  Tarım sektörünün yanı sıra sanayi sektörü de gelişmiştir.

 • Uygarlığın gelişmesi hızlanmıştır.

 • Silah yapım tekniği gelişmiştir.

 • Babil Kralı Hammurabi tarafından ilk mer­kezi krallık kurulmuştur.

Dönemin sonuna doğru yazı bulunmuş ve Tarih öncesi Devirler sona ermiştir

24-Tarih ile yazı arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

* TARİH İLE YAZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tarih, yazı ile başlar. yazıdan önceki devirler hakkında sağlıklı bilgi edinmek  zor olduğundan, bu dönemlere “Tarih Öncesi Devirler (Prehistorik Devirler)” veya “Karanlık Çağlar” denir.

25-Latin Alfabesi’nin nasıl oluşturulduğunu açıklayınız?

*                 Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

26-Tarihte yazıyı kullanan ilk topluluğun ve kullandıkları yazının adını yazınız?

* İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)

27-Anadolu’da ilk yazı nerede bulunmuştur ve kimlere aittir?

 • *                 Yazı, Anadolu’ya ilk olarak Asurlular tarafından Tunç devrinde getirilmiştir.

 • Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de bulunmuştur.

28-Tarih Devirleri’ni başlangıç ve bitiş olaylarıyla beraber yazınız?

*.             İLKÇAĞ (Eskiçağ): MÖ 3500'lerde Sümerler 'in yazıyı bulması ile başlar, 476'da Batı Roma'nın yıkılışıyla sona erer.

.             ORTAÇAĞ:  MS   476' da  Batı   Roma'nın yıkılma­sıyla başlar, 1453 İstanbul 'un Fethi ile sona erer.

YENİÇAĞ: 1453'te İstanbul'un Fethi ile başlar, 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.

YAKINÇAĞ: 1789'da Fransız ihtilali ile başlar günümüze kadar devam eder

29-.      İlkçağ’ın özelliklerini ve önemli olaylarını belirtiniz?      

İLKÇAĞ (Eskiçağ): MÖ 3500'lerde Sümerler 'in yazıyı bulması ile başlar, 476'da Batı Roma'nın yıkılışıyla sona erer.

 •  Önceleri   şehir  devletleri   halindeki   siyasi yapı, sonradan Eski Yunan siteleri hariç,merkezi krallıklara dönüşmüştür.

 • Çağa çok tanrılı dinler egemendir. Ancak istisna olarak, ibraniler'de tek tanrılı din ilk kez görüldü ise de Musevilik bir dünya dini olamamıştır. Hıristiyanlık da, bu dönemde ortaya çıkmıştır.

 •  Özellikle Akdeniz Havzası'nda canlı bir tica­ret ekonomisi görülmüştür, bunun temel nedeni koloniciliktir.

 •  Köleci ve sınıflı toplum yapısı çağa egemen olmuştur.

 •  Tarih Çağlan içinde en uzun yaşanan dö­nemdir.

 • Çağ'ın içinde, İsa'nın doğumu takvime baş­langıç olarak kabul edilir, İsa'nın doğumu ile MÖ dönem sona erer, MS dönem baş­lar, ilkçağ'ın içinde hem MÖ hem de MS dönemler yaşanmıştır

30-.        Ortaçağ’ın özelliklerini ve önemli olaylarını belirtiniz?      

ORTAÇAĞ:  MS   476' da  Batı   Roma'nın yıkılma­sıyla başlar, 1453 İstanbul 'un Fethi ile sona erer.

 •  Merkezi krallıklar gücünü Kavimler Göçü sonunda yitirdiğinden, siyasi yapıda Feoda­lite çağa egemen olmuştur.

 • Tek tanrılı dinler egemendir. Bu nedenle Ortaçağ' da, bilimsel ve kültürel gelişme ya­vaşlar.

 • Tek üretim aracı ve zenginliğin simgesi top­raktır. Geri, kapalı ve toprağa bağımlı bir ekonomik yapı görülür.

 • Akdeniz havzası, ti­cari etkinliğini yitirir.

 • Köleci toplum yapısı sarsılır, sınıflı top­lum yapısı devam eder.

31-.         Yeniçağ’ın   özelliklerini ve önemli olaylarını belirtiniz?      

YENİÇAĞ: 1453'te İstanbul'un Fethi ile başlar, 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.

 • İstanbul'un Fethi'nde kullanılan tahrip gücü yüksek toplar, merkezi krallar tarafından kullanılmış, Feodalite yıkılırken, merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir.

 • Coğrafi Ke­şifler sonunda ise bazı merkezi krallıklar Sömürge imparatorluğu'na dönüşmüştür.

 • Tek tanrılı dinler çağa egemen olmasına rağmen, toplum üzerindeki etkinliklerini yitirmeye başlamışlardır.

 • Özellikle Coğrafi Keşifler' den sonra, canlı bir ticaret ekonomisi görülür.

 • Rönesans Hareketleri sonunda sınıflı top­lum yapısı da bozulmaya başlar.

32- Yakınçağ’ın özelliklerini ve önemli olaylarını belirtiniz?      

YAKINÇAĞ: 1789'da Fransız ihtilali ile başlar günümüze kadar devam eder

 • Siyasi yapıya, Demokrasi egemendir. Özel­likle Fransız İhtilali'nden sonra din devleti, Dünya devletine dönüşür. Ulusçuluk akımı güçlenir.

 • Tek tanrılı dinler çağa egemen olmasına rağmen, toplum üzerindeki etkinliklerini yitirir ve özellikle Fransız İhtilali'nden sonra laik devlet ve laik toplum düzeni kurulur.

 • Fransız  ihtilali'nin getirdiği ilkeler sonucu, sınıflı toplum yapısı ortadan kalkar.

 • Sanayi Devrimi, hammadde ve pazar gereksinimini arttır.

 • Sömürge mücadelesi hızlanır.

33-Tarih çağlarına geçen ilk kavim hangisidir ve bunun sebebi nedir?

* Tarih çağlarına geçen ilk kavim Sümerler ‘dir.

*Yazıyı ilk icat edenler olduğu için.

34-Tarihe yardımcı bilimlerden Coğrafya ve Arkeoloji hakkında bilgi veriniz?

*1)COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği Yer’in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconZaman zaman yandaş medyanın yoğunluğundan ve saldırılarından sızlanır,...

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconCeza hukukunun tanimi ve hukuk düzeni İÇİndeki yeri

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconDo?an?n en gьzel zaman? bahar?n gьnleri ak?p geзiyor. F?rsat yarat?p...
Ц?reneceksiniz, зьnkь sizin iзin derledi?imiz bu rotalarda tarih ve kьltьr de var

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconTarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal,...

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconEditörlü/derleme kitaptan yapılan alıntılar: (Tırnak içindeki kısım...

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler icon1. Mustafa Kemal ne zaman, nerede doğdu?

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconNot: İlanımız 16/01/2015 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconTİtck başvurularında e-imza ve zaman damgası dönemi

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconNe zaman olacaği değİL, ne yapacaği belli olan

Belirlememizde gereklidir. Çünkü; o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler iconTürk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com