Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > Sanat > Ders
  1   2   3
Resim 22. Port-Mahon caddesinde bulunan karşılıklı öğretim okulunun içi.

yazı alıştırması sırasında Hippolite Lecomte’un taş baskısı. 1818 (I.N.R.D.P.

Tarihsel Koleksiyonu) (Foucault, 1992, s.xv).

269

Resim 23. 20.yüzyıl başlarında Fransa’da okul çocukları önlükleriyle (HBCSU,

2005).

270

Resim 24. Sâye-i İnâyet – vâye-i Hazret-i Pâdişâhîde yeknesak çuka elbise

imal ettirilerek yevm-i mes’ud-i mezkûrde iksa olunan Mekteb-i İdâdî-i Mulkî

ile Mekteb-i İbtidâiye şakirdânının hocalarıyla birlikte alınan resimleridir

(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Albüm yer numarası:

90574/5).

271

Resim 25. Ünye Ortamektep talebeleri öğretmenleri ile birlikte (10. Yıl Ordu

vilâyeti Maarif Albümü, 1934, s.61).

272

Resim 26. Cumhurbaşkanı Atatürk 20 Kasım 1937 günü Afyon'da. Atatürk

öğrencilerin önünden geçerken, öğrenciler de sıraya dizilmiş, kepleri, beyaz

yaka taktıkları siyah önlükleriyle Ata’yı izliyorlar (5 Kasım 1938 Ulus

Gazetesi, Yurd Çocukları İlavesi).

273

Resim 27. 1928’de Isparta’da ilk kız mektebi talebesi öğretmenleriyle birlikte.

(Maarif Vekâleti maarif albümü, 1928, s.27).

274

Resim 28. 1928 yılında bir köy mektebi dersliği (Maarif Vekâleti maarif

albümü, 1928, s.28).

275

Resim 29. 1928’de Balıkesir’de ilkokul öğrencileri öğretmenleriyle birlikte

(Maarif Vekâleti maarif albümü, 1928, s.23).

276

Resim 30. St Joseph eğitim kurumunda eğitim veren Frerlerin 1923 yılında

çektirdikleri bir fotoğraf (Michel, 2006, s.285).

277

Resim 31. İstanbul’a öğretim vermeye 1874 yılında gelen Frer Joseph

Vayssette, Saint-Joseph’te küçük sınıflardan birinde, öğrencilerin arasında

(Michel, 2006, s.86). Öğrenciler iki kişilik sıralarda oturmakta ve kollarını

birleştirmiş bir şekilde sessizce yerlerinde oturmaktalar. Görüldüğü üzere hepsi

tek tip siyah düğmeli üniforma giymiş ve kep takmışlar.

278

Resim 32. 19 Kasım 1937 tarihinde Atatürk, Adana Kız Enstitüsü’nde, tarih

dersinde (Sönmez, 1991, s.106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan

bu fotoğrafta öğrencilerin taktıkları beyaz yakalar, frerlerinkine benzerlikleri

açısından ilgi çekicidir.

279

Resim 33. 19 Kasım 1937 tarihinde Atatürk, Adana Kız Enstitüsü’nde, tarih

dersinde (Palazoğlu, 1990, s.183).

280

Resim 34. Notre Dame de Sion rahibelerinin beraber çektirdikleri bir fotoğraf

(Özen, 2006, s.150).

281

Resim 35. Notre Dame de Sion’da Ortaçağa dayanan semboller. Okulda kökü

Ortaçağ geleneğine dayanan kordon, kemer, baret, nişan, yakalık gibi birçok

sembol kullanılıyordu (Özen, 2006, s.193).

282

Resim 36. Notre Dame de Sion 1908 albümünden alınan bu resimde

öğrencilerin kıyafetleri görülüyor. Bu resimler, okuldaki hayata ilişkin eldeki

en eski belgelerden. Rahibelerin günlükleri, okulun alışkanlıkları, usullerinde

ilk elli yılda çok köklü değişimler yaşanmadığı izlenimini uyandırmaktadır.

Dolayısıyla 1908’e ait bu fotoğraflar, daha öncesi için de fİkir verebilir (Özen,

2006, 48).

283

Resim 37. Notre Dame de Sion öğrencilerinin 1928’de sadeleşmiş

üniformalarıyla çekilmiş resimleri (Özen, 2006, s.120).

284

Resim 38: 1931 İstanbul Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte (Nahide

Heper albümü, 1931).

285

Resim 39: Atatürk Mudanya’da ilkokul öğrencilerini selamlarken. 3 Şubat

1938 (Palazoğlu, 1990, s.199).

286

Resim 40: Cumhuriyet Bayramı töreninde kız öğrenciler geçerken. 29 Ekim

1936 (Palazoğlu, 1990, s.145).

287

KAYNAKÇA

10. Yıl Ordu vilâyeti Maarif Albümü (1934) Resimli Ay Matbaası. Türk

Limited Şirketi.

Adanır, O. (2004). Çevirmenin önsözü. E. Durkheim, Ahlâk eğitimi (s. 9–16).

İzmir: Dokuz Eylül yayınları.

Afetinan, A. (1981). Atatürk hakkında hâtıralar ve belgeler (3. baskı). Ankara:

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu basımevi.

Ahmet, Yusuf (1927). Elifbamız. İstanbul: Akşam matbaası.

Akçura, Y. (2005). Üç tarz-ı siyaset. Ankara: Lotus yayınevi.

Akın, H. (2001). Ortaçağ Avrupa’sında cadılar ve cadı avı. Ankara: Dost

kitabevi.

Akyüz, Y. (1987). Atatürk’ün Türk eğitim tarihindeki yeri. Atatürk Araştırma

Merkezi Dergisi, Kasım (10), 71–90.

Akyüz, Y. (1997). Türk eğitim tarihi (başlangıçtan 1997’ye). İstanbul: İstanbul

Kültür Üniversitesi yayınları.

Alexander, J. R. (2001). Culture and pedagogy: İnternational comparisons in

primary education. Oxford: Malden, Mass, Blackwell publishers.

Alkan, T., Ergil, D. (1980). Siyaset Psikolojisi ve Yabancılaşma. Ankara:

Turhan kitabevi.

Alkan, Ö. M. (2004). İmparatorluktan cumhuriyet’e modernleşme ve ulusçuluk

sürecinde eğitim. K. H. Karpat (Der.), Osmanlı geçmişi ve bugünün

Türkiye’si (s.73–242). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları.

Althusser, L. (1991). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları, (Y. Alp, M. Özışık,

Çev.). İstanbul: İletişim yayınları.

288

Altındal, A. (1994). Laiklik: Enigmaya dönüşen paradigma. İstanbul: Alfa

yayınları.

Altındal, A. (2001). Bilinmeyen Hitler (7. baskı). Ankara: Yeni Avrasya

yayınları.

Anderson, B. (2004). Hayali cemaatler: Milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması

(3.baskı) (İ. Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis yayınları.

Apple, W. M. (1990). Ideology and curriculum.( 2nd edition). New York:

Routledge.

Apple, W. M. (1995). Education and power (2nd edition). New York:

Routledge.

Ariès, P. (1962). Centuries of childhood. (R. Baldick, Çev.). London: The

Chaucer press.

Aron, R. (1989). Sosyolojik düşüncenin evreleri. İstanbul: Bilgi yayınevi.

Arseven, C. E. (1997). Sıbyan mektebi ile modern mektep arasında. İ. Kara, A.

Birinci (Der.), Mahalle mektebi hatıraları: Âmin alayı-mektep ilâhileri

(s.128–141). İstanbul: Kitabevi yayınları.

Aso, M., Amano, I. (1986). Japon eğitim sisteminin kültür kaynakları. Ankara:

Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları.

Atatürk’ün söylev ve demeçleri I. II. (1906–1938) (5. baskı) (1997) Türk

İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: 1.

Atuf, N. (1932). Pedagoji tarihi. İstanbul: Devlet matbaası.

Aytaç, K. (1998). Avrupa eğitim tarihi. (3. baskı). İstanbul: M.Ü. İlahiyat

Fakültesi yayınları.

Baltacıoğlu, İ. H. (1964). Pedagojide ihtilâl. İstanbul.

289

Bandura, A., Walters, H. R. (1963). Social learning and personality

development. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Barnard, H.C. (1913). The little schools of Port-Royal. Cambridge: Cambridge

University press.

Barnard, H.C. (1918). The Port-Royalists on Education extracts from the

educational writings of the Port-Royalists. Cambridge: Cambridge

University press.

Başar, E. (2004) Milli Eğitim Bakanlarının eğitim faaliyetleri (1920–1960).

İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları.

Başaranbilek, E. (1993). Arkeolojik eserlerde çocuk. Toplumsal Tarihte Çocuk

Sempozyumu (s.44–54). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt yayınları.

Başgöz, İ., Howard, E.W. (1968). Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim ve Atatürk.

Ankara: Dost kitabevi.

Bell, C. (1992). Ritual theory, ritual practice. New York: Harper & Row.

Berker, A. (1945). Türkiye’de ilköğretim I. 1839–1908. Ankara: Millî Eğitim

basımevi.

Berkes, N. (1978). Türkiye’de çağdaşlaşma. İstanbul: Doğu-Batı yayınları.

Bernstein, B., Elvin, H. & Peters, R. (1966). Ritual in education. Philosophical

Transactions of the Royal Society of London, 25(772), 429–436.

Bilim, C. Y. (1984). Tanzimat devri’nde Türk eğitiminde çağdaşlaşma (1839–

1876). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayınları.

Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1977). Reproduction in education, society and

culture, (R. Nice, Çev.). London: Sage publications.

Bowen, J. (2003). History of Western education, Vol.1–3. London: Routledge.

290

Bowles, S., Gintis, H. (1977). Schooling in capitalist America. New York:

Basic books.

Braudel, F. (1993). Maddi uygarlık, ekonomi ve kapitalizm: XV-XVIII.

yüzyıllar: Gündelik hayatın yapıları. (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara:

Gece yayınları.

Brennecke, F. (1938). The Nazi primer: Official handbook for schooling the

Hitler youth (H. L. Childs, Çev.). New York: Harper & Brothers.

Bryant, G. C. (1995). Civic nation, civil society, civil religion. J. Hall (Eds.),

Civil society: theory, history, comparison (s.136–157). Cambridge:

Polity press.

Bumin, K. (1998). Batı’da devlet ve çocuk (2.baskı). İstanbul: Yol yayınları.

Bushnell, M. (1997). Small school ritual and parent involvement. The Urban

Review, 29(4), 283–295.

Celkan, H. Y. (1989). Ziya Gökalp’in eğitim sosyolojisi. İstanbul: Milli Eğitim

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınları.

Cicioğlu, H. (1985). Türkiye Cumhuriyetinde ilk ve orta öğretim (tarihî

gelişim). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

yayınları.

Cockburn, J. S., King, H. P. F., McDonnell, K. G. T. (Eds.). (1969) The

Education of the Working Classes to 1870. A history of the county of

Middlesex: Volume 1. (s.213-240). http://www.britishhistory.

ac.uk/report.asp?compid=22123 Web adresinden 18 Ağustos

2007 tarihinde edinilmiştir.

Connolly, P., Dodge, H. (1998). The ancient city: Life in classical Athens &

Rome. Oxford, New York: Oxford University press.

291

Copeaux, E. (1998). Tarih ders kitaplarında (1931–1993) Türk tarih tezinden

Türk İslam sentezine, (A. Berktay, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt

yayınları.

Coustel, P. (1687). Les regies de l'education des enfans. Paris.

Çağdaş liderler ansiklopedisi, Cilt4 (1986). İstanbul: İletişim yayınları.

Çotuksöken, B., Erzan, A., Silier, O. (Ed.) (2003). Ders kitaplarında insan

hakları: Tarama sonuçları, İstanbul: Tarih Vakfı yayınları.

Cumhuriyet, 29 Ekim 1926. Bugün Türk’ün en büyük bayramıdır.

Cumhuriyet, 31 Ekim 1926. Cumhuriyet bayramında çok alkışlanan kelebek

kızlar.

Cumhuriyet 10 Kasım 1938. Atatürk’ün sıhhati.

Cumhuriyet 11 Kasım 1938. Büyük millî matemimiz.

Cumhuriyet 19 Kasım 1938. İhtiram geçidi esnasında izdiham. Dolmabahçe

Sarayında Atatürk’ün katafalkı önündeki ihtiram geçidi

Dawson, R. E., Prewitt, K., Dawson, S. K. (1977). Political socialization: An

analytic study (2nd edition). Boston: Little, Brown

Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem A.

Dodd, E. W. (1938). The Bible of a political church; a commentary on the Nazi

Primer, F. Brennecke, The Nazi Primer: Official handbook for

schooling the Hitler youth (s.256–280) New York: Harper & Brothers.

Doğan, İ. (2002). Sosyoloji kavramlar ve sorunlar. Ankara: Pegem A.

Donahoo, S., Brown, M. C. (2002). Book review of Kathleen Manning (2000)

rituals, ceremonies, and cultural meaning in higher education. Urban

Education, 37(1), 142–161.

292

Durkheim, E. (1950). Terbiye ve sosyoloji (İ. M. Seydol, Çev.). İstanbul: Sinan

matbaası.

Durkheim, E. (2004). Ahlâk eğitimi (O. Adanır, Çev.). İzmir: Dokuz Eylül

yayınları.

Durkheim, E. (2005). Dinî hayatın ilkel biçimleri (F. Aydın, Çev.). İstanbul:

Ataç yayınları.

Durkheim, E. (2006). Sosyoloji dersleri (A. Berktay, Çev.). İstanbul: İletişim

yayınları.

Duru, K. N. (1938). Kemalist rejimde öğretim ve eğitim. Ankara: Kanaat

kitabevi.

Duru, K. N. (1948). Ziya Gökalp. İstanbul: Millî Eğitim basımevi.

Dussel, I. (2001). School uniforms and the disciplining of appearances:

Towards a comparative history of the regulation of bodies in early

France, Argentina, and the United States. Unpublished Tesis Doctoral,

The University of Wisconsin, Madison, USA.

Düstur Üçüncü Tertip Cilt 2 (1929). 23 Nisanın millî bayram addine dair

kanun (Kanun no:112). s.29. İstanbul: Milliyet Matbaası.

Düstur Üçüncü Tertip Cilt 6. (1934). Cumhuriyetin ilânına müsadif 29

teşrinievvel gününün millî bayram addi hakkında kanun (Kanun no:

628). s.553. Ankara: Başvekâlet Matbaası.

Düstur Üçüncü Tertip Cilt 16. (1935) Atatürk soyadı hakkındaki kanun (15

kânunuevvel 1934 tarih, 2622 no’lu kanun). s.84. Ankara: Başvekâlet

Matbaası.

Düstur Üçüncü Tertip, Cilt17. (1936). 2994 no’lu Türk Bayrağı Kanunu.

s.1018. Ankara: Başvekâlet matbaası.

293

Düstur Üçüncü Tertip, Cilt19. (1938). Ulusal bayram ve tatiller hakkındaki

2739 sayılı kanuna ek kanun olarak çıkartılan 3466 no’lu kanun.. s.550.

Ankara: Başvekâlet matbaası.

Düstur Üçüncü Tertip, Cilt 3. (1951). Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında

kanun (Kanun no: 5816). s.1842. Ankara: Başbakanlık Devlet Matbaası.

Düstur Dördüncü Tertip, Cilt 1. (1961). 1961 ilköğretim ve eğitim kanunu

(Kanun no: 222). Ankara: Başbakanlık Devlet Matbaası.

Easton, D., Hess, D. R. (1962). The child’s political world. Midwest Journal of

Political Science, 6(3), 229–246.

Edis, A. B. (Der.) (1938) Mekâtibi hususiye talimatnamesi. Kültür Düsturu.

İstanbul. s.563–579.

Edis, A. B. (Der.) (1947). Talebenin her gün tekrar edeceği ibare hakkında 18

Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı bakanlık genelgesi. Millî Eğitim

Düsturu, İlköğretim Bölümü Yedinci Cilt, (s.363–364). İstanbul: Millî

Eğitim Bakanlığı yayınları.

Ensign, J. (1994). Changing roles in a classroom: an attempt that didn’t work.

Paper Presented at a Meeting of the American Educational Studies

Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED380440).

Erdemir, H. (2002). Batılılaşma sürecinde Fransa etkisi. C. Güzel, K. Çiçek, S.

Koca (Ed.), Türkler Cilt:14 (s.641–646). Ankara: Yeni Türkiye

yayınları.

Erdoğan, İ. (2003). Çağdaş eğitim sistemleri (5.Baskı). İstanbul: Sistem

yayıncılık.

Ergin, O. (1977). Türk maarif tarihi, Cilt 1–5. İstanbul: Eser Matbaası.

Erickson, F. (1982). Classroom discourse as improvisation: Relationship

between academic tast structure and social participation structure in

294

lesson. L.Wilkinson (Ed.) Communication in the classroom (s.153–

181). New York: Academic Press.

Erkanal, H. (1997). Eski Mezopotamya’da Çocuk ve Eğitim. Çocuk Kültürü, 1.

Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (s.57–70). Ankara: Ankara

Üniversitesi basımevi,

Erkanal, H. (2001). Eski Önasya’da Çocuk. Dünyada ve Türkiye’de Değişen

Çocukluk, III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (s.117–124).

Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi.

Ersanlı-Behar, B. (1992). İktidar ve tarih: Türkiye’de ‘resmî tarih’ tezinin

oluşumu (1929–1937). İstanbul: Afa Yayıncılık.

Fauconnet, P. (1923). The pedagogical work of Emile Durkheim. American

Journal of Sociology, 28(5), 529–553.

Fischer, L. J. (1965). Psychology and anthropology. B. J. Siegel (Ed.). Biennial

Review of Anthropology (s.211–261). Stanford: Stanford University

Press.

Foght, H. W., Hope, H. A., Kandel, I. L., Russell, F. W., Sandiford, P. (1918).

Comparative education: Studies of the educational systems of six

modern nations. P. Sandiford (Ed.). London: J. M. Dent & Sons ltd.

Fortna, C. B. (2002). Mekteb-i Hümayûn: Osmanlı İmparatorluğu’nun son

döneminde İslâm, devlet ve eğitim. İstanbul: İletişim yayınları.

Foucault, M. (1992). Hapishanenin doğuşu (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara:

İmge kitabevi.

Frazer, J. (2004). Altındal: Büyü ve din üzerine bir çalışma. İstanbul: Yapı

Kredi yayınları.

Frederic, L. (1974). Medeniyet tarihi ansiklopedisi (V. Gültekin, Çev.).

İstanbul, Doğan Kardeş yayınları.

295

Freire, P. (1985). The politics of education. Massachusetts: Bergin & Garvey

Publishers, Inc.

Freire, P. (2003) Ezilenlerin pedagojisi (D.Hattatoğlu, E. Özbek, Çev.). İstanbul:

Ayrıntı yayınları.

Freyer, M. (1997). Geschichte der Schulerkleidung. M. Liedtke (Ed.),

Geschichte des Bayerischen Bildungswesens (IV, s.273–299). Munich,

Beck.

Fuller, B., Hage, J., Garnier, A. M., Sawicky, B. M. (1992). Nation building

and school expansion under the fragile France state. Social Forces,

70(4), 923–936.

Gagliardi G. (1901). La Salle

http://www.lasalle.org/English/Resources/ClipArt/iconog.php Web

adresinden 20.08.2007.

Gellner, E. (1998). Ulusçuluk ve ideoloji. Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan

sayı.50, s.94–101.

Ghaye, A., Pascal, C. (1988). Four year old children in reception classrooms:

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan icon9 eylüL’de selaniK’te atatürk evi’Nİ Zİyaret ediyoruz

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan icon49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1991 yılında yapılan erken seçimlerin...

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconDersinde İşlenecek Konular

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconBu fuari ziyaret etmeden

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconSistemin Kökeni ve İhtiva Ettiği Anlamlar

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconOsmanli devleti kurulduğu sirada yakindoğU, avrupa ve balkanlarda genel durum

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconTc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Doğu ve Batı Cephelerinin...

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconTürklerin göç tarihi denildiğinde gidilen yerler arasında ilk sırada...

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconTechnical Education in Turkey, Gazi University Journal of The Faculty...

Dersinde (Sönmez, 1991, s. 106). Atatürk’ün ziyaret ettiği sırada çekilmiş olan iconİngilizcede; ”touring" deyimi ile "tour" deyimleri bu sözcükten çıkmıştır....


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com