6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar


1-Adı Soyadı : Eyup İZCİ
2-Doğum Tarihi : 21.10.1963
3-Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
4-Öğrenim Durumu: Doktora


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Bilimleri (P.D.R)

İnönü Üniversitesi

1988

Y.Lisans

Eğitim Bilimleri (E.P.Ö)

İnönü Üniversitesi

1994

Doktora

Eğitim Bilimleri (E.P.Ö)

İnönü Üniversitesi

19995-Akademik Unvanlar:

Arş. Gör. : Eğitim Fak. İnönü Üniv. 1997-2000

Yardımcı Doçent : Eğitim Fak. Gaziantep Üniv. 2000-2006

Yardımcı Doçent : Eğitim Fak. Adıyaman Üniv. 2006-2009

Yardımcı Doçent : Eğitim Fak. İnönü Üniv. 2009-……

5.1.Yüksek Lisans Tezi: “Liselerde Rehberlik Programının Uygulanmasında Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. 1993, Malatya.
5.2. Doktora Tezi: “Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon) Yeterliliklerinin Bazı değişkenlere Göre İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. 1999, Malatya.
6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Doktora Tezleri

1. Ersoy, M.Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Tam Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014.
7.Yayınlar:
7.1 Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Kara, A., A. Ünişen., E. İzci. (2015). « Effect of book reading method upon attitudes of students towards learning and reading habit”, Educational Research and Reviews. Vol. 10(15), pp. 2059-2067, 10 August, 2015 DOI: 10.5897/ERR2015.2285 Article Number: 682B54F54399 ISSN 1990-3839.

2. 10. Kara, A., E. İzci, B. Köksalan ve H. Zelyurt. (2015). “Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi”, The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences : December 2015, Volume: 1, Number: 1


7.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
1. Karahan, M., E. İzci. (1999). “Bilgi Toplumu İnsanının Eğitimi (Bilgi Teknolojileri Eğitiminin Etkililiği üzerine bir Araştırma)” 1. Uluslar arası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 14-16 Ekim, 1999. BURSA.

2. Köksalan, B., E. İzci. (2002). “Oyun Yoluyla Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesi”, First International Conference of Education, Eastern mediterranean Universty Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus, May 8-10, 2002.

3. Kara, A., E. İzci, M. Güven. (2006). « La Comparaison Des Attitudes Des Eleves Envers L’apprentissage De L’anglais En France Et En Turquie », VIII. Biennale de L’Education et de La Formation, 11-14 Nisan 2006, LYON- FRANSA.

4. İzci, E., A. Kara. (2006). « L’importance De La Formation Pre - Professionnelle Dans La Formation Des Enseignants De L’ecole Primaire », VIII. Biennale de L’Education et de La Formation, 11-14 Nisan 2006, LYON- FRANSA.

5. İzci, E. (2008). “İlköğretime Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültesi Programlarının İlköğretim Programı Açısından İncelenmesi” Ices’08 International Conference on Educational Sciences. 23-25 June 2008. Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences. Famagusta, North Cyprus.

6. İzci, E., M. G. Dalyan. (2009). “19. Yüzyıl Misyonerlik Anlayışına Göre Kadın Eğitimi (Abcfm’in Türkiye’deki Uygulamaları)”, 2.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın": Edebiyat Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, 27-29 Nisan 2009, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, AYDIN.

7. İzci, E., H. Ö. Sucu. (2011). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenirken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri (Nevşehir İli Örneği)”,  1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 05-08 Ekim 2011. Anadolu Üniversitesi. ESKİŞEHİR.

8. İzci, E., Göktaş, Ö. (2013). “Matematik Öğretmenlerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri”, Öğretmen Eğitiminde Öğrenmeye Uluslararası Yeni Bakış Açıları Konferansı 2-4 Ekim 2013, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Diyarbakır /TÜRKİYE

9. İzci, E., Göktaş, Ö. ve Bayrak, İ. (2013). “KPSS’de Uygulanacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, Öğretmen Eğitiminde Öğrenmeye Uluslararası Yeni Bakış Açıları Konferansı 2-4 Ekim 2013, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Diyarbakır /TÜRKİYE.

10. Kara, A., E. İzci, B. Köksalan ve H. Zelyurt. (2015). Development of the Scale of Perceived Teacher Type – University Form”, The Third International Congress on Curriculum and Instruction-Curriculum Studies in Higher Education (ICCI-2015), Abstract Book, (370-371).  Çukurova University, 22-24 October 2015 Adana, TURKEY.

11. İzci, E., Göktaş, Ö. (2015). “Evaluation of an In – Service Training Activity for Secondary School Math Teachers, The Third International Congress on Curriculum and Instruction-Curriculum Studies in Higher Education (ICCI-2015), Abstract Book, (111-112).  Çukurova University, 22-24 October 2015 Adana, TURKEY.

TUBİTAK-ULAKBİM    DOAJ  EBSCO ASOS   
7.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Karahan, M., E. İzci, “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentileri” , Milli Eğitim Dergisi Sayı:150 , Milli Eğitim Basımevi , ANKARA 2001. ISSN 1301-7669

2.Akdağ,M., Akpınar, B., İzci, E., Müfredat Labaratuar Okullarında (MLO) Görev yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar. Fırat Ünv. Sosyal Bil. Enstitüsü Dergisi, CİLT 11, SAYI 2, Elazığ, TEMMUZ, 2001. ISSN: 1012-0165. (199-208).

3. İzci E. “Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Özel Eğitim” Konusundaki Yeterlikleri” (The Compotencies of Classroom Teacher Candidates on Special Education), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN: 1304-0278 Güz 2005 C.4 S.14(106-114).

4. İzci, E., A.Kara, F. Dalaman “Dershane Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramı Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 21(1), Denizli, 2007. Online ISSN: 1309-0275 (1-14).

5. İzci, E., M. Özden, A. Tekin “Evaluation of New Primary Science and Technology Curriculum: Sample of Adıyaman”, Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 5, Issue 2, August 2008.

6. İzci E. “İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretime İlişkin Görüşleri (Class Teacher Candidates’ Views Toward Joint Class Teaching)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN: 1304-0278 Yaz 2008 C.7 S.25(111-122).

7. İzci, E., H. Duran, H. Taşar “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algılarına Göre ve Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından İncelenmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 1,Nisan 2010,Sayfa 19–35. ISSN 1302-5007.

8. İzci, E., A.Kara “ Fransa’da Eğitim Personelinin Hizmet İçi Eğitimi”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı 5, Aralık 2010, Sayfa 161-168.

9. Kara, A., E. İzci, F. Murathan, “Beden Eğitimi Öğretmenlerin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Öğrenmeye İlişkin Tutumları”, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0347, ISSN:1306-3111, Sayfa 958-987.

10. Kara, A., E. İzci, A. Ulutaş, “Resmi ve Özel İlköğretim Birinci Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenmeye İlişkin Tutumları”, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0348, ISSN:1306-3111, Sayfa 988-1006.

11. İzci, E., S.Koç “Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı 9, Haziran 2012, Sayfa 101-114.

12. İzci, E., S.Koç “Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi”. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), ISSN : 1308-6219, Kasım 2012 YIL-4 S.8, Sayfa 31-43.

13. İzci, E., H. Ö. Sucu “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenirken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri (Nevşehir İli Örneği)” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, ISSN: 1300-2899, 2013.


14. İzci, E., H. Ö. Sucu “Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profillerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Inonu University Journal of Educational Sciences Institute , Cilt: 1, Sayı: 1, 2014. http:/dergipark.ulakbim.gov.tr/inujesi/article/view/5000082332/ 5000076567.

15. İzci, E., Ö. Göktaş, S.N. Şad “Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi(KEFAD),Cilt 15,Sayı 2, Ağustos 2014,Sayfa 37-57. ISSN 1302-5007.

16. İzci, E., Ö. Göktaş “Matematik Öğretmenlerinin 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014, Sayfa 317-328. ISSN: 1302 – 1842.

17. Demir, O., E. İzci. (2015). “İlkokul (4.Sınıf) Türkçe Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri”, Akademik Bakış Dergisi Uluslar arası hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 49. Mayıs-Haziran 2015. ISSN:1694-528X.


7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. İzci, E., “İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi” , Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar “Bilgi Şöleni”- 2, Samsun, Mayıs 2004.

2. İzci, E., “Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Görmekte Olan Son Sınıf Öğrencilerinin “Özel Eğitim” Konusundaki Yeterlikleri Ve İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 06-09 Temmuz 2004. İnönü Üniv. Eğitim Fakültesi Malatya.

3. İzci, E., A. Kara, F. Dalaman “Dershane Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramı Açısından İncelenmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bil. Kongresi, Pamukkale Üniv. Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005 Denizli.

4. İzci, E., A. Kara, H. Taşar “İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi”, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 14- 16 Nisan 2006, Ankara,Bildiri Kitabı Cilt: 2, ISBN: 975-499-362-9, Sayfa 21- 37.

5. İzci, E., H. Duran, H. Taşar “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adayları Ve Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği) ” 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül 2006. Muğla Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Muğla.

6. İzci, E., M. Özden, A. Tekin “Yeni İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Adıyaman İli Örneği)”, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül 2006. Muğla Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Muğla.

7. Ekmekçi, S., E.İzci “İnsan Hakları Eğitiminin Anlamı, İlkeleri ve Amaçları”, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti Eğitiminin Çağdaş değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, ISBN: 978-975-482-789-7, Sayfa: 225-231. 1-3 MART 2008 Ankara.

8. Özden, M., E. İzci, V. Karakaya, A. Tekin “Proje Temelli Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Etkisi”, VIII. Ulusal Fen Bilimleri&Matematik Eğitimi Kongresi. Özetler Kitabı. 27-29 Ağustos 2008. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Bolu.

9. İzci, E., V. Üründü “Taşımalı İlköğretim Uygulaması Kapsamındaki Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Görüşleri”. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya, Ulusal Malatya Sempozyumları-1, ISBN: 978-605-60825-1-1, Sayfa: 643-653. 15-16 Mayıs 2010 Malatya.

10. İzci, E. “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik meslek Bilgisi Dersleri ile İlgili KPSS Kursları Hakkındaki Görüşleri”, 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 13-15 Mayıs 2010. Sayfa: 213-217. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile EPÖDER İşbirliği. Ayvalık-BALIKESİR.

11. İzci, E., H. Ö. Sucu “Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Profillerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)”, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 08-10 Eylül 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Burdur. 

12. İzci, E., H. Ö. Sucu, “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)”, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 12-14 Eylül 2012. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. İstanbul. 

13. İzci, E., M. Arslan “Ortaöğretime Geçişte Bir Model Önerisi”, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslar arası Katılımlı). 5-7 Eylül 2013. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Eskişehir. 

14. İzci, E., Ö. Göktaş “Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs 2014. Sayfa: 181-182. Gaziantep Üniversitesi ile EPÖDER İşbirliği. GAZİANTEP.

15. İzci, E., V. Darmaz “Fatih Projesi Kapsamındaki Led Panel Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Malatya İli Örneği)”, 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs 2014. Sayfa: 247. Gaziantep Üniversitesi ile EPÖDER İşbirliği. GAZİANTEP.

16. İzci, E., M. Eroğlu, “Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu Hizmetiçi Programının Değerlendirilmesi”, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 4-6 Eylül 2014. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kocaeli. Sayfa: 246.

17. İzci, E., M. Eroğlu, “Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 4-6 Eylül 2014. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kocaeli. Sayfa: 245.

18. İzci, E., V. Donmuş, “Ortaöğretim Seçmeli Proje Hazırlama Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri”, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 4-6 Eylül 2014. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kocaeli. Sayfa: 238.

19. Demir, O., E. İzci, “Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersinin Değerlendirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri”, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 4-6 Eylül 2014. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kocaeli. Sayfa: 36.

20. Demir, O., E. İzci, “İlkokul (4.Sınıf) Türkçe Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri”, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 4-6 Eylül 2014. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kocaeli. Sayfa: 35.

21. Arslan, M., E. İzci, “Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği ve Öğrenme Güçlüğü Bulunan Öğrenciler İçin Mesleki Ve Teknik Eğitimde Bir Model Önerisi”, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 4-6 Eylül 2014. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kocaeli. Sayfa: 275.

Editörlüğünü yaptığı kitaplar

1. İzci E. (2010) Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. (Editör: Eyup İzci). Malatya: İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları.
Diğer Yayınlar (Kitap Bölümü)

1. İzci E. “Öğretimde Planlama Öğretimde Değerlendirme”, 3. Baskı, (Editör: Mehmet Gürol). Akış Yayıncılık, Ankara 2006.

2. İzci E. “Öğretim Teknolojileri Materyal Hazırlama”. (Editör: Mehmet Gürol). Akış Yayıncılık, Ankara 2006.

3. İzci E. “Yaşam Boyu Öğrenme”. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. (Editör: Eyup İzci). T.C. İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını No 2010-004.3. ; 1-21.

4. İzci E. “Eğitimde Araç Gereç ve Yeni Teknolojiler”. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. (Editör: Eyup İzci). T.C. İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını No 2010-004.5. ; 1-27.

5. Özbek, R., İzci E., Köksalan, B.Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar”. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler. (Editör: Eyup İzci). T.C. İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını No 2010-004.7. ; 1-50.


7.7. Diğer

1. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen “Pedagojik Formasyon Kursu” ve “Eğitim Yönetimi” Kursunda bazı Derslerin yürütülmesi. 25.07.2002-30.08.2002.

2. Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Hizmet içi Eğitim Programında bazı derslerin yürütülmesi. 09.04.2003.-08.05.2003.

3. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Kurulu Komisyon Üyeliği, 2003.

4. Osmaniye İli Bahçe İlçesinde görev yapan öğretmenlerin “Mesleki Bilgilerini Artırmak, Yeni Eğitim Tekniklerini Tanıtmak” amacıyla Konferans verilmesi. 04.04.2003.

5. Fakülte-Okul İşbirliği Kapsamında Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Hizmet içi Eğitim Semineri. 18-19 Şubat 2004. Adıyaman.

6. “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 10-11 Şubat 2004 Ankara.

7. Adıyaman’da Eğitimin Sorunları konulu konferans. Mart 2005.

8. ÖSS’ye yönelik Motivasyonu artırma konulu konferans. Mayıs 2005.

9. Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Hizmet içi Eğitim Programı çerçevesinde Aile içi İletişim Semineri Şubat 2006.

10. Adıyaman İl Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon Üyeliği

11. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Projesi çerçevesinde düzenlenen Hizmet içi Eğitim faaliyeti. “Yeni Program Anlayışı Doğrultusunda Ölçme Değerlendirme”. Mart 2006.

12. Adıyaman Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hizmet içi Eğitim Programı “Çocuk Gelişimi Evreleri” Mart, 2006.

13. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adıyaman Koruma ve Güvenlik Personeline İletişim Becerileri ve Gençlik Psikolojisi Kursu Mayıs 2006.

14. Batman TED Koleji Öğretmenlerine İlköğretim Programındaki değişiklikler ve Uygulamalara ilişkin Eğitim Semineri. 3-4 Eylül 2007.

15. Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı “Eğitimde Proje Danışmanlığı”. 25 Ocak Cumartesi-3 Şubat Pazar 2008- Adıyaman

16. MYO Eğitim Semineri- Meslek Yüksek Okulunda Görev yapan Öğretim Görevlilerine Yönelik Pedagojik Formasyon Açılımlı Seminer. 16-17 Şubat 2008. Adıyaman Üniversitesi.

17. “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü Eğitimin İrdelenmesi Çalıştayı”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1-3 Mart 2009 Ankara.

18. “Burslardan Yararlanma ve Bilimsel Proje Hazırlama Çalıştayı”, İnönü Üniversitesi 9-10 Ocak 2010 Malatya.

19. “Ulusal ve Uluslar arası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı”, İstanbul Üniversitesi 20-21 Mayıs 2014 İstanbul.

20. “Tğbitak Ulakbim Editör ve Yazar 7. Eğitim Semineri”, Atatürk Üniversitesi- 3 Haziran 2015. Erzurum.

8-Projeler

1. İzci E. (Proje Danışmanı), “Bütün Emek Sorunsuz Nesil İçin”, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi. Şehirler ve Belediyeler Hibe Programı. CFCU/TR 0604.01/01. Besni Belediyesi ile Comunita Montana Alta Val Polcevera (İtalya). 27.06.2008-27.06.2009.
Hakemi Olduğum Dergiler

  • İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  • Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

  • E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA)

  • Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


9 İdari Görevleri:

Malatya Ali Kuşçu Eğitim Uygulama Okulu Okul Müdür Vekili

1995-1996

Eğitim Fakültesi Fakülte Uygulama Koordinatörü

2000-2009

Gaziantep Ünv. Adıyaman Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı

2001-2006

Adıyaman Ünv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı

2006-2007

Adıyaman Ünv. Eğitim Fak. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2007-2009

Adıyaman Ünv. Eğitim Fak. Fakülte Kurulu Üyesi

2007-2009

Adıyaman Ünv. Dış İlişkiler Birimi Okul Eğitimi/Comenius Sorumlusu

2007-2009

Adıyaman Ünv. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

2007-2009

Adıyaman Ünv. Sosyal Bil. Ve Güzel San. Proje Değ. Komisyon Üyesi

2007-2009

Adıyaman Ünv. Üniversite Bülteni Yayın Kurulu Üyesi

2008-2009

Adıyaman Ünv. S.M.Y.O Yönetim Kurulu Üyesi

2009-2009

Adıyaman Ünv. Engelli Öğrenci Birimi Üyeliği

2009-2009

İnönü Ünv. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

2009-2012

İnönü Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

2010-……

İnönü Ünv. Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Yrd. Doç. Tem.)

2011-201410-Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:


Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

2011-……


11-Ödüller:

Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 LİSANS

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık

Teorik

Haftalık

Uygulama

Öğrenci

Sayısı

2014-2015

Güz

Rehberlik(2 Şb.

3

0

86

Ölçme ve Değerlendirme (2 Şube)

3

0

83

Öğretim İlke ve Yönt.(2 Şube)

3

0

106

Bahar

Ölçme ve Değerlendirme (1 Şube)

3

0

26

Rehberlikte Program Geliştirme.(2 Şb.

3

0

93

Öğretim Tek. Materyal Tas.(1 Şb.)

2

2

57

2015-2016

Güz

Bahar


PEDAGOJİK FORMASYON

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık

Teorik

Haftalık

Uygulama

Öğrenci

Sayısı

2013-2014

Güz

Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tas.

2

2

34

Program Geliş. ve Öğretim (2 Şb.)

2

0

80

2014-2015

Güz

Ölçme ve Değerlendirme (4 Şube)

3

0

164

Bahar

Öğretim İlke ve Yönt.(4 Şube)

3

0

159
Öğretim Tek. Materyal Tas.(1 Şb.)

2

2

42LİSANSÜSTÜ

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık

Teorik

Saati

Uygulama

Öğrenci

Sayısı

2014-2015


Güz

(Y.L.)

EPÖ-501 Eğitim Programları ve Geliştirilmesi

3

0

13

Güz

Doktora

EPÖ-617 İlköğretim Programlarının Değ.

3

0

7

Bahar

Doktora

EPÖ-620 Ortaöğretim Programlarının Değ.

3

0

8

2015-2016

Güz

(Y.L.)

Güz

Doktora

Bahar

Doktora

 

8. İzci, E., Ö. Göktaş. (2013). “Matematik Öğretmenlerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri”, International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education Ipalte 2013, 2-4 October 2013, Dicle University, Ziya Gökalp Faculty Of Education Diyarbakır/TURKEY
9. İzci, E., Göktaş, Ö. ve Bayrak, İ. (2013). “KPSS’de Uygulanacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education Ipalte 2013, 2-4 October 2013, Dicle University, Ziya Gökalp Faculty Of Education Diyarbakır/TURKEY


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri iconYönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri iconYÜksek lisans ve doktora tez yazim ve teslim kilavuzu

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri iconYüksek Lisans Film ve Drama Kadir Has Üniversitesi 2007 2009 Doktora

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri icon2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Doktora ve Yüksek Lisans Öğrenci Alım İlanı

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri icon12. 01. 2015- anabilim Dallarında tezli yüksek lisans ve doktora...

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri icon2 Yüksek Lisans Bilgileri

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri iconYüksek Lisans Bilgileri

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri iconYÜksek lisans programlari ve kontenjanlari

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri icon) (1994-1997) Yüksek Lisans mesleki deneyiMİ

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri iconHazirlayan : garip demirel (Din Psikolojisi Yüksek Lisans Öğrencisi)


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com