Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Tıp > Ders
  1   2   3   4
.............................. ANADOLU LİSESİ

2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ ve SAĞLIK BİLGİSİ DERSLERİ ZÜMRESİ SENE BAŞI TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı No : 1

Toplantı Tarihi : 11 / 09 / 2014

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 14.00

Toplantıya Katılanlar : Birinci Öğretmen, İkincii Öğretmen, Üçüncü Öğretmen
GÜNDEM MADDELERİ:


 1. Açılış ve yoklama.

 2. Zümre başkanı seçimi

 3. Zümre toplantılarının kapsam ve amaçları

 4. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Amaçları okunması, genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi

 5. Talim Terbiye Kurulu tarafından 01.02.2013 tarih ve 12 sayılı kararla değiştirilen 9 ve 10. sınıf biyoloji dersi müfredatlarının, 2617 sayılı tebliğler dergisinden 11. sınıf müfredat programının, 2627 sayılı tebliğler dergisinden 12. sınıf müfredat programının incelenmesi ve görüşmelerin yapılması. Sağlık Bilgisi dersi müfredat programının okunması ve görüşülmesi ( Talim Terbiye Kurulu’nun 12.09.2011 tarih ve 133 sayılı kararı )

 6. 7 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin okunması ve yapılacak çalışmaların buna göre planlanması.

 7. Bir önceki yıl (2013-2014) zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, başarıyı artıracak önlemlerin görüşülmesi

 8. 2104 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Atatürk inkılâp ve ilkelerinin konularla bütünleştirilmesi hususunda görüşmeler yapılması.

 9. Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Yeni Biyoloji Eğitim Programı ve yürürlükteki programa ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlar dikkate alınarak dersin işlenişinde uygulanacak eğitim yöntem-tekniklerin belirlenmesi. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.

 10. Diğer zümreler ile işbirliği

 11. Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

 12. Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 13. Proje - Performans konularının belirlenmesi, öğrenciye verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 14. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Okul öğrencilerinin YGS ve LYS ( Biyoloji Dersleri ) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.

 15. Laboratuvar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.

 16. Dilek ve temenniler.

 17. Kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:


 1. Açılış ve yoklama


2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dersleri zümre öğretmenleri toplantısı 11 / 09 / 2014 Perşembe günü saat 14.00 itibariyle öğretmenler odasında açıldı. Yapılan yoklamada tüm zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. 1. Zümre başkanı seçimi


Zümre başkanlığına Birinci Öğretmen, yazmanlığına ise İkincii Öğretmen seçildi.


 1. Zümre toplantılarının kapsam ve amaçları


Zümre başkanı Birinci Öğretmen, zümre toplantılarının yıl içerisinde yapılacak çalışmalarda ortak bir anlayış geliştirilmesi, uygulamalarda birliğin sağlanması ve zümre öğretmenleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faydaları üzerinde durdu. İkincii Öğretmen, önceki yıllarda karşılaşılan zorlukların ve kazanılan deneyimlerin paylaşılmasının önemine değindi. 1. Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Amaçları okunması


Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/milli_egitim_temel_kanunu_1739.pdf adresinde de yer alan şekliyle okundu, belirtilen amaçlara yönelik öğrenci yetiştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Genel ve özel amaçlar ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri, zümre başkanının isteği üzerine Üçüncü Öğretmen tarafından okundu.
Buna göre, öğrencilerin Atatürkçü düşünceye uygun, bilimsel mantık çerçevesinde düşünebilen, dogmalardan uzak, toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilecek fertler olarak yetiştirilmesine gayret edilecektir.


 1. Sınıflar bazında Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersleri müfredat programlarının incelenmesi


Talim Terbiye Kurulu tarafından 01.02.2013 tarih ve 12 sayılı kararla değiştirilen 9 ve 10. sınıf biyoloji dersi müfredatlarının, 2617 sayılı tebliğler dergisinden 11. sınıf müfredat programının, 2627 sayılı tebliğler dergisinden 12. sınıf müfredat programının incelenmesi ve görüşmelerin yapılması. Sağlık Bilgisi dersi müfredat programının okunması ve görüşülmesi ( Talim Terbiye Kurulu’nun 12.09.2011 tarih ve 133 sayılı kararı )
9. sınıf Biyoloji dersinde ünitelendirilmiş yıllık plan yapılırken; 01.02.2013 tarih ve 12 sayılı Talim Terbiye kurulu kararı ile kabul edilen 9. sınıf öğretim programı esas alınacak,


 • Yaşam Bilimi Biyoloji

 • Canlılar Dünyası

 • Güncel Çevre Sorunları


10. sınıf Biyoloji dersinde ünitelendirilmiş yıllık plan yapılırken; 01.02.2013 tarih ve 12 sayılı Talim Terbiye kurulu kararı ile kabul edilen 10. sınıf öğretim programı esas alınacak,


 • Üreme

 • Kalıtımın Temel İlkeleri

 • Dünyamız


İkincii Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plan yapılırken üniteler için verilen ders saatlerinin zümre öğretmenleri tarafından %10 artırılıp azaltılabileceğini hatırlattı. 11 ve 12. sınıflar Seçmeli Biyoloji dersi öğretim programlarında ve Sağlık Bilgisi dersi öğretim programında herhangi bir değişikliğin olmadığı ve geçen sene okutulan programların aynen uygulanacağı belirtildi. 1. Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği


7 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile birçok yönetmelik kaldırıldı ve liseye ait yönetmelik sayısı azaltıldı.
İlgili yönetmeliğin aşağıda belirtilen maddeleri Birinci Öğretmen tarafından okundu.
Ortaöğretimde Genel İlkeler ( 5. Madde )

Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları ( 7. Madde )

Eğitim Öğretim Etkinlikleri ( 8. Madde )

Ders kitapları, eğitim ve öğretim materyalleri ( 13. Madde )

Zararlı alışkanlıklardan korunma ( 17. Madde )

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ( 43. Madde )

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar ( 45. Madde )

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ( 47. Madde )

Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması ( 49. Madde )

Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları ( 86. Madde )

Zümre Öğretmenler Kurulu ( 111. Madde ) 1. Bir önceki yıl ( 2013 - 2014 ) zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, başarıyı artıracak önlemlerin görüşülmesi


Bir önceki eğitim-öğretim yılına ait zümre kararları gözden geçirilip, alınan kararların

uygulandığı görülmüştür. Eğitim ve öğretim yılı zümre toplantıları kararları incelendiğinde; bütün sınıflarda konuların yıllık planlarda belirtildiği şekilde yetiştirildiği görülmüştür. Yazılı sınavların belirlenen tarih ve şekillerde yapıldığı görülmüştür. Önemli gün ve bayramlarda Atatürk İlke ve İnkılaplarına yer verilmiştir. performans ve proje ödevleri belirtilen tarihlerde verilip toplanmış ve değerlendirilmiştir. Günlük planların öğretmenler tarafından yapıldığı görülmüştür. Diğer zümre öğretmenleri ve aynı şubeye derse giren öğretmenlerle işbirliği yapılmasının öğrenci başarısına katkısı olduğu görüldü. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması için her dönem ortak sınav yapılmış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli ve öğrenci yeteneğini geliştirici soruların sorulmasına dikkat edilmiştir. Öğrencinin sınıf içi performansının da notla değerlendirilmesi öğrenci başarının artmasına katkı sağlamıştır. 12. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısıyla yapmış oldukları devamsızlığın başarıyı olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir.
Öğretimde verimi yükseltecek ve başarıyı arttıracak çalışmalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


 • Konuların daha iyi kavranması için ders öncesi hazırlık soruları verilecek

 • Ödevlerin günü gününe yapılmasını sağlamak amacıyla ödevler her derste kontrol

 • edilecek

 • Bölüm sonlarında test soruları verilecek, her konuyu kapsayan sorular uygulanacak

 • YGS ve LYS’ ye yönelik değişik sorular sınıfa getirilerek çözülecek

 • Sınav sorularının hazırlanmasında sınıf seviyeleri göz önünde bulundurulacak

 • Ödevlerin sınıfta sunumu değerlendirilecek

 • Sınav sorularının çok sorulu ve kısa cevaplı seçilmesine dikkat edilecek ve sınavlardan biri çoktan seçmeli olacak

 • Öğrenci başarı durumları okul idaresi, veli, öğretmen üçgeni ile takip edilecek 1. 2104 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Atatürk inkılâp ve ilkelerinin konularla bütünleştirilmesi hususunda görüşmeler yapılması.


Atatürk ilke ve inkılâpları ile tarihimizde dönüm noktası olan, öğrencinin milli benlik duygusunu artıran ve milletimizin ortak duygularını ifade eden günler sadece yıllık planlarda belirtildiği gün ve zamanlarla kısıtlı kalmayacak şekilde dersler içine yayılarak işlenmesi gerektiği belirtildi.
2104 sayılı Tebliğler dergileri uyarınca derslerde;


 • Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur

 • Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir;

 • Hakiki Rehberimiz İlim Ve Fen Olacaktır;

 • İstikbal Göklerdedir.


sözleri üzerinde durulması ve planlara aktarılmamasına rağmen önemli gün ve haftalarda ve yeri geldikçe günün önemini belirten kısa konuşmaların yapılması kararlaştırıldı.


 1. Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar


Yıllık planların hazırlanırken okul bölgesi, okul türü ve öğrenci dağılımı göz önüne alınması gerektiği belirtildi. Yeni müfredat programı ( 9 ve 10 sınıflar ) ve yürürlükteki programa ( 11 - 12. sınıflara ) ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlara ulaşmak için, ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıda verilen ilkelerin benimsenmesi gerektiği belirtildi.


 • Ölçme sürecini planlamak,

 • Geçerli ve güvenilir ölçme yöntemleri hazırlamak,

 • Ölçme yöntemlerini çeşitlendirmek,

 • Hatırlama yerine bilginin kullanılmasını gerektiren ölçümler kullanmak,

 • Öğrenciyi sık sık ölçmek,

 • Yalnızca sonucu değil, süreci de ölçmek,

 • Öğretimden önce, öğretim sırasında ve öğretim sonunda değerlendirme yapmak.


Biyoloji dersinin işlenişinde uygulanacak Eğitim Yöntem-Teknikler ise


 • Kavram Haritası,

 • Anlatım,

 • Soru cevap,

 • Tartışma,

 • Gözlem,

 • Gösteri,

 • Anahtar kavram,

 • Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği,

 • Yapılandırılmış Grid Tekniği


Yıllık çalışma takvimi incelenmiştir. İlgili haftalara gelecek olan ders, kazanım, konu ve belirli gün haftalar yıllık plan dahilinde belirlenmiştir.


9. SINIF

Sıra Numarası

Ünite / Konu Alanı

Kazanım Sayısı

Süre

Ders saati

Yüzde ( % )

1

Yaşam Bilimi Biyoloji

7

33

30,5

2

Canlılar Dünyası

11

57

52,8

3

Güncel Çevre Sorunları

17

18

16,7

Toplam

25

108

100

10. SINIF

Sıra Numarası

Ünite / Konu Alanı

Kazanım Sayısı

Süre

Ders saati

Yüzde ( % )

1

Üreme

8

39

36,1

2

Kalıtımın Genel İlkeleri

6

42

38,9

3

Dünyamız

7

27

25

Toplam

21

108

10011. SINIF

Sıra Numarası

Ünite / Konu Alanı

Kazanım Sayısı

Süre

Ders saati

Yüzde ( % )

1

Bitki Biyolojisi

17

48

30,5

2

Kalıtım, Gen Mühendisliğive Biyoteknoloji

13

64

52,8

3

Komunite ve Populasyon Ekolojisi

7

32

16,7

Toplam

37

144

100


12. SINIF

Sıra Numarası

Ünite / Konu Alanı

Kazanım Sayısı

Süre

Ders saati

Yüzde ( % )

1

Hayvan Biyolojisi ve İnsan

35

46

64,0

2

Hayatın Başlangıcı ve Evrim

5

14

19,4

3

Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu

7

12

16,6

Toplam

47

72

100


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers Araç ve Gereçlerinin Belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers kitapları, yardımcı kaynaklar ve ders araçları konusunda görüşme ve karar alma

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi icon6. Ders kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi icon6. Ders kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com