Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi


sayfa1/52
o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası”, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı:34/2007


YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ

(KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim


1. Bu Yasa, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir.


BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar


Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Asistan Hekim”, Türkiye Cumhuriyeti Asistanlık sınavını geçen ve Bakanlık servislerinde asistan yetiştirme hakkına sahip klinik şeflerinin sorumluluğu altında yarı süreli ihtisas yapan hekimleri anlatır.
“Bakan”, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanı anlatır.
“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.
“Bakanlık”, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Başhekim”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğünde görevli Başhekimi anlatır.
“Daire”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesini anlatır.
“Hastane Başhekimi”, ilgili Hastane Başhekimini anlatır.
“Hekim”, Tabip ünvanını taşıyanları anlatır.
“İcapçı (on call)”, acil vakalar için günün veya gecenin herhangi bir saatinde hastane veya sağlık merkezinde göreve çağrılabilen personeli anlatır.
“İlk Basamak Tedavi Hizmeti”, kişilerin hastalığını tedavi için ilk başvurduğu yerde (Sağlık Merkezinde) hekim tarafından verilen tıbbi bakım hizmetini anlatır.
“İkinci Basamak Tedavi Hizmeti”, ilk basamak tedavi hizmetinden sonra, hastanelere gönderilen hastalara, hastane uzmanları tarafından verilen ayakta veya yatılı tedavi hizmetini anlatır.
“Müdür”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürünü anlatır.
“Rotasyon”, sağlık servislerindeki hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca saptanacak yönteme göre, hastane veya sağlık merkezinde çalışanların, günün veya haftanın veya ayın belirli gün ve saatlerinde dönüşümlü olarak yer veya görev değiştirmesini anlatır.
“Sağlık Servisi”, her türlü sağlık hizmetinin sunulduğu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı kurumları anlatır.
“Vardiya”, Günün 24 saatinde süreklilik gösteren sağlık servislerindeki hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca saptanacak yönteme göre bir hastane veya sağlık merkezinde nöbetleşe çalışmayı anlatır.Dairenin Kuruluş Amacı

3. Dairenin kuruluş amacı, yatılı tedavi hizmetlerinde tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini vermek ve bu hizmetleri personel ve araç-gereç yönünden en üst düzeye çıkarmaktır.İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve GörevlerDairenin

Kuruluşu


4. Daire, bir Müdür yönetiminde yeterli sayıda Yöneticilik, Mesleki ve Teknik ve Genel Hizmet Sınıfı personeli ile ikinci basamak tedavi hizmeti veren hastanelerden oluşur.Dairenin

5. Dairenin başlıca görevleri şunlardır:

Görevleri
(1)

Yataklı tedavi hizmetlerinin yönetsel, parasal ve bilimsel
her türlü işlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek;(2)

İkinci basamak tedavi hizmetlerini en iyi biçimde
yürütmek;(3)

Hastanelerin teşhis, tedavi, bakım ve rehabilite edici
hizmetleriyle ilgili plan, program, personel, yatak, ilaç,
aygıt ve araç-gereç konuları ile diğer tüm sorunlarının
çözümünde, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü, Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü ve Bakanlığa bağlı diğer Daireler ile işbirliği yapmak;(4)

Temel sağlık birimlerini, birinci basamak hasta tedavisinde ve laboratuvar hizmetlerinde desteklemek;(5)

Tıbbi istatistikleri tutmak, düzenlemek ve aylık olarak
Bakanlığa göndermek;(6)

Daire personelinin hizmetiçi eğitimini düzenlemek;(7)

Yeni servislerin açılması ile ilgili projeleri hazırlamak ve
Bakanlığa sunmak;(8)

Yaşlılarla kronik hastalığı olanlara hizmet vermek; ve(9)

Bakanlıkça da uygun görülecek sahalarda, sahaya yönelik teşhis, tedavi, bakım ve rehabilite edici hizmet vermek, araştırma yapmak ve istatistiki veri toplamak üzere Daireye bağlı merkez veya merkezler kurmak.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma EsaslarıYönetim


6. Dairenin her kademedeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü oldukları görevleri, Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına, plan ve programlara uygun olarak Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.Dairenin Sorumluluğu

ve Daireler

Arası İşbirliği


7.

(1)

Daire, hizmet alanına giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı diğer daireler ile yerel kuruluşlar arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.(2)

Daire, kendi görev alanına girmekle birlikte diğer Bakanlık ve/veya daireler ile yerel kuruluşları da ilgilendiren konularda ilgili Bakanlık ve/veya daireler ve yerel kuruluşlar ile işbirliği yapmakla sorumludur.


Daireye Bağlı Merkezler

8. Bu Yasanın 5’inci maddesinin (9)’uncu fıkrası uyarınca kurulacak merkez veya merkezler, hizmet alanlarına giren konularda Daireye bağlı diğer sağlık servisleriyle uyumu sağlamak ve bu servislerin görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Merkezlerin bünyesinde merkezlerin çalışmaları ile ilgili kurul ve benzeri organlar oluşturulabilir.Yetki Devri


9. Dairenin her kademedeki yöneticileri, belirli görevleri,
sınırlarını açıkça belirlemek koşulu ile yetki ve sorumluluklarıyla
birlikte kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler.
Ancak, bu şekilde yetki devri üstün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Üniforma Giyme Zorunluluğu

A.E 162

14.9.1979

R.G.Ek.III

10. Daire personeline, Özel Giysi Giyecek Kamu Görevlilerine Giyecek Yardımı Tüzüğü kuralları uyarınca gerekli giyim eşyası sağlanır ve personel kendisine verilen üniformayı giymek zorundadır.Vardiya veya

Rotasyon Usulü ile veya

İcapçı (On-Call) Olarak Çalışma

7/1979

3 /1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

11.

(1)

Daireye bağlı sağlık servislerindeki tüm hizmetler, günün
yirmi dört saatinde süreklilik gösteren hizmetler olup
Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Mali İşler Şube Amiri dışındaki Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler), Tabiplik Hizmetleri Sınıfı, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı, Paramedikal Hizmetleri Sınıfı, Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı, Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı, Teknisyen Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı ve Araç Sürücülüğü ile Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfında çalışan personel, Kamu Görevlileri Yasasının 105’inci maddesinde belirlenen mesai saatlerinde çalıştırılabilecekleri gibi, vardiya, rotasyon veya icapçı (on-call) çalışma şeklinde de görev yapabilir.

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993


10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996


32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007
(2)

Vardiya veya rotasyon şeklinde çalışan personelin çalışma saatleri, yaz aylarında haftada 35, kış aylarında haftada 40 saati geçmemek üzere (4)’üncü fıkra uyarınca çıkarılacak tüzükte belirlenecek usuller çerçevesinde Bakanlık, Müdür ve Başhekim tarafından düzenlenir.


(3)

İcapçı (on-call) personelin, kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde bulunması ve bu yeri Hastanedeki nöbetçi doktora veya ilgili personele bildirmesi ve çağrıldığı zaman bu davete en erken zamanda icabet etmesi gerekir. İcapçıların görev nöbetleri, Hastane Başhekimince haftalık veya aylık genelgelerle düzenlenir. Kendi uzmanlık dallarında tek olan kişiler yıl boyu icapçı kalır. Ancak, ilgilinin isteği halinde Bakanlık ve/veya Hastane Başhekimince uygun görülecek zamanlarda izinli sayılır.


İcapçı (on-call) olarak görev yapan ve 55 yaşını doldurmuş olan personel, talep etmesi halinde ve bu talebin Hastane Başhekimi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde icapçı (on-call) görevinden muaf tutulabilir. Sağlık Kurulu Kararı ile icapçı (on-call) görevini yerine getiremiyeceği belirlenen personel icapçı (on-call) görevinden muaf tutulur.

İcapçı (on-call) şeklinde çalışan personele ödenecek ücretler aylık maaşın %5’ini geçemez ve bu ödenekler emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz. Ayrıca icapçı (on-call) tahsisatı ile ek mesai ödeneği toplamı, barem karşılığı maaşı geçemez.(4)

İcapçı (on-call), vardiya veya rotasyon şeklinde çalışmanın usulleri ve icapçı (on-call) şeklinde çalışacak personele ödenecek ücrete ilişkin usuller (2)’nci ve (3)’üncü fıkra kuralları çerçevesinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

Kadrolar

Birinci Cetvel

12.

(1)

Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların kadro sayısı, kadro adı, hizmet sınıfı, derecesi ve maaş baremleri, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde öngörülmektedir.(2)

Daire kadroları, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her
yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde
doldurulur.


7/1979

3 /1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988
(3)

Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde her kadro için öngörülen
baremler, Kamu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır.
13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992


35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994


18/1995

12/1996

19/1996


32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003


43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

Hizmet Şemaları

İkinci Cetvel

13. Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri,
bu Yasaya ekli İkinci Cetveldeki hizmet şemalarında
öngörülmektedir.Tahsisatlar

14.

(1)

Bu Yasaya bağlı Birinci Cetvelde Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Mali İşler Şube Amiri dışındaki Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler), Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı, Paramedikal Hizmetleri Sınıfı, Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı, Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı, Teknisyen Hizmetleri Sınıfı, Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda çalışan personel ile Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfında öngörülen Genel Hizmet Görevlisi kadrolarında çalışan personele, her ay maaşlarına ek olarak maaşlarının % 2.5 oranında “İaşe-İbate Tahsisatı” ödenir. İaşe-İbate Tahsisatı, emeklilik amaçları bakımından dikkate alınır.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen personele maaşlarına ek olarak maaşlarının % 2.5 oranında “Kirlilik Tahsisatı” ödenir. Ancak Kirlilik Tahsisatı emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz.Geçici Görevlendirme


15. Müdür, Daire kadrolarında çalışmakta olan kamu görevlilerini, özlük haklarına ve statülerine halel gelmemek koşulu ile görev yeri dışındaki Daireye bağlı bir kurumda en çok iki ay süre ile mevkiine uygun görevlerde görevlendirebilir.Sözleşmeli

Personel

İstihdamı

7/1979

3 /1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

16.

(1)

Kamu Görevlileri Yasasının 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası kurallarına bakılmaksızın Bakan, Bakanlar Kurulundan onaylatmak koşuluyla kamu görevlisi olma niteliklerini haiz olup emekli olmayan, kendi sahasında öğrenim görmüş yerli ve yabancı üniversite mezunu kişilerden, bu Yasada öngörülen niteliklere sahip olanlar arasından acil ve zorunlu durumlarda Bütçe Yasasında kadro ve ödenek öngörülmesi koşuluyla Dairede “Sözleşmeli Personel” istihdam edebilir.

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990


11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996


32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001


43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007
(2)

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele atanma koşullarında veya sözleşme metninde belirtilmek koşuluyla Kamu Görevlileri Yasasının ilgili madde kurallarına bakılmaksızın ek çalışma ödeneği verilir.Hizmet Alımı

R.G.EK III

07.03.1986

AE 110

12.03.1987

AE 140

20.02.1990

AE 73

16.04.1993

AE 161

05.05.1994

AE 236

16.06.1999

AE 318

04.01.2001

AE 11

27.02.2004

AE 84

8.7.2005

AE 345

17. Bakanlık, sağlık servislerinde temizlik, yemek, güvenlik ve ihtiyaç duyulan diğer hizmetlerle ilgili bütçede ödenek bulunması koşulu ile Devlet İhale Tüzüğü çerçevesinde dışardan hizmet satın alabilir.Geçici

Personel İstihdamı

18. Dairede, Bütçe Yasasında kadro ve ödenek öngörülmesi koşuluyla Kamu Görevlileri Yasasının 6’ncı maddesi kuralları çerçevesinde geçici personel istihdam edilebilir.

7/1979

3 /1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989
34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992
3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

19/1996
32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003
63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007


İç Örgütlenme

19. Daire kadrolarının hizmet birimlerine dağılımı ve hizmet birimlerinin çalışma koşulları, birim hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine olanak sağlayacak biçimde Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak İç Örgütlenme Tüzüğünde gösterilir.Sağlık Kurumlarında Uygulanacak Ücretler

Üçüncü Cetvel

20.

(1)

Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında, muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler, bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde yer alan ücret tarifelerinde öngörülmektedir.(2)

Bakanlar Kurulu, çıkaracağı bir tüzükle:


(A)

Bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde yer alan ücret tarifelerinde öngörülen ücretleri, ilaçlarda; ilaç maliyetlerindeki artışları göz önünde bulundurarak 20 (yirmi) katına kadar; diğer hizmetler bakımından ise Devlet Planlama Örgütünce saptanan yıllık enflasyon oranını aşmamak koşuluyla, 10 (on) katına kadar artırabilir veya azaltabilir.


(B)

Bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde yer alan ücret tarifelerinde öngörülen aşağı ve yukarı hadler içinde kalmak koşuluyla, hizmet türlerine göre ödenecek ücretleri saptayabilir.


(C)

Başvuran hastaları ödenecek ücret bakımından tam ücretli, tenzilatlı ücretli veya ücretsiz olarak kategorilere ayırabilir ve bu kategorilere girecek hastalarda aranacak nitelik, kayıt ve koşulları saptayabilir.

(Ç)

Bakanlıkça yetkili kılınan hekimlerin, hastanelerde kendilerine ayrılan mesai saatleri dışındaki gün ve saatler içerisinde özel olarak hasta muayene (ayakta) etmelerine; ayrıca, yine Bakanlık tarafından yetkilendirilmeleri koşuluyla, her hastanede ayrılacak ve hastane yatak sayısının %15’ini geçmeyecek belirli özel yataklarda tedavi uygulamasına ve bu amaçla görevlendirilecek hekimlere yapılacak ücret iadelerine ilişkin kayıt ve koşulları saptayabilir.


(D)

Sağlık kurumlarında mesai saatları dışında gerçekleştirilecek konsültasyon hizmetleri ile bu hizmetleri yürütecek doktorlara yapılacak ücret iadelerine ilişkin kayıt ve koşulları belirleyebilir.
BEŞİNCİ KISIM

Geçici Kurallar

Geçici Madde

İntibak İşlemleri

1.

(1)

Bu Yasada gösterilen kadrolarda halen çalışmakta olan
peronelin bu kadrolarla ilişikleri aynen devam
eder ve tutmakta oldukları kadronun kendilerine
kazandırmış olduğu barem ve maaşı çekmeye devam
eder.

56/1989

45/1990

17/1991
(2)

Bu Yasa ile kaldırılan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kadrolarında yer alan ve halen;

61/1992

43/1993

32/1997

36/1998(A)

“I. Derece Kadın – Doğum Servisi Klinik Şefi” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I.Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi” kadrosuna;

10/1999

37/2000

40/2000(B)

“I. Derece Çocuk Servisi Klinik Şefi” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I.Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi Klinik Şefi” kadrosuna;

35/2001

52/2002

35/2003

66/2003(C)

“I. Derece Kulak-Burun-Boğaz Servisi Klinik Şefi” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I.Derece Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Servisi Klinik Şefi” kadrosuna;

(Ç)

“I. Derece Anestezi ve Reanimasyon Servisi Klinik Şefi” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I.Derece Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefi” kadrosuna;


(D)

“I. Derece Mikrobiyoloji Servisi Klinik Şefi” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I.Derece Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Klinik Şefi” kadrosuna;


(E)

“II. Derece Dahiliye Uzmanı” kadrosunda çalışan ve Gastroentoloji konusunda uzmanlık veya üst ihtisas belgesine sahip olan personel, bu Yasadaki “II.Derece Gastroentoloji Uzmanı” kadrosuna;

(F)

“II. Derece Dahiliye Uzmanı” kadrosunda çalışan ve Kardiyoloji konusunda uzmanlık veya üst ihtisas belgesine sahip olan personel, bu Yasadaki “II. Derece Kardiyoloji Uzmanı” kadrosuna;


(G)

“II. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” kadrosunda çalışan ve Çocuk Kardiyolojisi konusunda üst ihtisas belgesine sahip olan personel, bu Yasadaki “II.Derece Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı” kadrosuna;


(Ğ)

“II. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” kadrosunda çalışan ve Neanotoloji konusunda üst ihtisas belgesine sahip olan personel, bu Yasadaki “II. Derece Neanotoloji Uzmanı” kadrosuna;


(H)

“II. Derece Mikrobiyoloji Uzmanı” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “II. Derece Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı” kadrosuna;


(I)

“II. Derece Onkoloji Uzmanı” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “II.Derece Tıbbi Onkoloji Uzmanı” kadrosuna;


( İ )

“II. Derece Endokrinoloji Uzmanı” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “II.Derece Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı” kadrosuna;


( J )

“III. Derece Yüksek Hemşire” kadrosunda çalışan ve bir üniversitenin veya dengi bir yüksek okulun ebelik bölümünden lisans diplomasına sahip olan personel, bu Yasadaki “III. Derece Yüksek Ebe” kadrosuna;


(K)

“I. Derece Diş Teknisyeni” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I.Derece Diş Bakım ve Teknisyeni” kadrosuna;


(L)

“II. Derece Diş Teknisyeni” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “II. Derece Diş Bakım ve Teknisyeni” kadrosuna;


(M)

“I. Derece Hemşire” kadrosunda çalışan ve Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Ebelik bölümünden mezun olan personel, bu Yasadaki “I. Derece Ebe” kadrosuna;


(N)

“II. Derece Hemşire” kadrosunda çalışan ve Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Ebelik bölümünden mezun olan personel, bu Yasadaki “II. Derece Ebe” kadrosuna;


(O)

“III. Derece Hemşire” kadrosunda çalışan ve Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Ebelik bölümünden mezun olan personel, bu Yasadaki “III. Derece Ebe” kadrosuna;


(Ö)

“IV. Derece Hemşire” kadrosunda çalışan ve Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunun Ebelik bölümünden mezun olan personel, bu Yasadaki “IV. Derece Ebe” kadrosuna;


(P)

“I. Derece Muhasebe Sorumlusu” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I. Derece Muhasebe Memuru” kadrosuna;
(R)

“I. Derece Genel Hizmet Görevlisi (Morgcu)” kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “I. Derece Genel Hizmet Görevlisi” kadrosuna intibak ettirilirler.(3)

Bu Yasa ile kadrosu kaldırılan personelin; kadroları ile ilişkileri ve bu kadronun kendilerine verdiği tüm hak ve yükümlülükleri emekliye ayrılıncaya veya başka bir kadroya atanıncaya kadar devam eder.

Geçici Madde

İntibak Kuralı

2. Bu Yasada öngörülen kadrolara intibak yapılırken, intibakı
yapılan personel bulunduğu baremin kaçıncı
kademesinde ise intibak ettirileceği baremin ona karşılığı
olan kademesine intibak ettirilir.
Geçici Madde

Kamu Görevlerinin Mevcut Barem İçi Artış Tarihleri

3. Yukarıda Geçici 1'inci ve Geçici 2'nci madde kuralları
çerçevesinde intibakı yapılan personelin mevcut
barem içi artış tarihleri, herhangi bir değişikliğe uğramadan devam eder.

ALTINCI KISIM

Son KurallarTüzük Yapma

Yetkisi ve Koruma

21.

(1)

Bakanlar Kurulu, bu Yasanın daha iyi ve düzenli uygulanmasını sağlamak amacıyla bu Yasanın ilgili maddelerinde belirtilen tüzükler yanında aşağıda belirtilen konularda tüzük yapabilir:


(A)

Asistan Hekimlerin ihtisasa kabulleri, ihtisas sınavları ve çalışma usulleri ile ilgili kuralları düzenleyen tüzük;


(B)

Bu Yasanın 5’nci maddesinin (9)’uncu fıkrası ve 8’inci maddesi uyarınca oluşturulacak merkez veya merkezlerin oluşumu, görevleri ve çalışmaları ile ilgili usulleri düzenleyen tüzük.

56/1989

45/1990

17/1991

61/1992

43/1993

32/1997

36/1998

10/1999

37/2000

40/2000

35/2001

52/2002

35/2003

66/2003
(2)

Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında çıkarılmış olan tüzükler ve diğer yasal düzenlemeler, bu Yasa altında yenisi çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır ve bu Yasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlükten

Kaldırma

56/1989

45/1990

17/1991

61/1992

43/1993

32/1997

36/1998

10/1999

37/2000

40/2000

35/2001

52/2002

35/2003

66/2003

22. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, bugüne kadar yapılan uygulamalara halel gelmemek koşuluyla yürürlükten kaldırılır.Yürütme Yetkisi

23. Bu Yasa, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
Bu

Yürürlüğe Giriş

24. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 2 Haziran 2008...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconKuzey kibris türk cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconKuzey kibris türk cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconTürkiye Büyük Millet Meclisi 130’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunda...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconEkli "İthalat Rejimi Kararı"nın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconTürkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, “Kuzey...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi iconKanun No: 551 Kabul Tarihi : 3 Mart 1965 (Resmi Gazete ile neşir...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com